Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Allwch chi fforddio benthyg arian?

Cyn i chi fenthyg arian, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu fforddio'r ad-daliadau misol ar ben eich treuliau cyfredol. Bydd gwybod yn union pa arian sy'n dod i mewn ac yn mynd allan bob mis yn eich helpu i ddarganfod a allwch fforddio benthyca. 

Llunio cyllideb

arrow icon

Yr unig ffordd i weithio allan a allwch fforddio ymgymryd â benthyca newydd yw llunio cyllideb cartref.

Bydd hyn yn dangos i chi a oes gennych unrhyw arian dros ben ar ddiwedd y mis ar gyfer yr ad-daliadau, pan fyddwch wedi talu'ch holl filiau a'ch costau byw.

Beth i'w gynnwys yn eich cyllideb

Mae'n hawdd colli treuliau oddi ar gyllideb, yn enwedig os yw llawer o'ch biliau'n mynd allan trwy Debyd Uniongyrchol.

arrow icon

Dyma rai costau i'w hystyried

Cartref:

 • Nwy
 • Trydan
 • Treth Gyngor
 • Dŵr
 • Trwydded deledu
 • Morgais neu rent
 • Yswiriant cartref a chynnwys
 • Gwasanaeth rhyngrwyd, ffôn a ffôn symudol.

Ymrwymiadau credyd presennol:

 • Ad-daliadau benthyciad
 • Ad-daliadau cardiau credyd a/neu siop
 • Ad-daliadau Hur bwrcas neu ad-daliadau cytundeb credyd yn y siop (er enghraifft ar gyfer dodrefn neu deledu).

Teithio:

 • Tanwydd
 • Treth car
 • Yswiriant car
 • Cynnal a chadw cerbyd
 • Ad-daliadau cyllid car
 • Cludiant arall, fel tocynnau trên neu fws.

Hanfodion:

 • Dillad
 • Siopa bwyd
 • Cynhyrchion ymolchi a glanhau.

Costau eraill

 • Cyfraniadau pensiwn
 • Premiymau yswiriant bywyd
 • Yswiriant arall, fel salwch critigol neu yswiriant diogelu incwm.

Plant:

 • Dillad
 • Teithiau ysgol
 • Costau gofal plant
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Hyfforddiant/addysg breifat.

Adloniant:

 • Gwyliau
 • Hobïau
 • Bwyta allan
 • Trinwyr gwallt
 • Tocynnau loteri.
 • Aelodaeth campfa
 • Tanysgrifiadau teledu (fel Sky)
 • Teithiau allan (er enghraifft, i'r sinema neu'r digwyddiadau)
 • Tanysgrifiadau / pryniannau cylchgronau a phapurau newydd
 • Diodydd y tu allan i'r cartref (gan gynnwys coffi ac alcohol).

Wrth gwrs, mae gan bob cartref filiau gwahanol, felly peidiwch â thrin hwn fel rhestr gyflawn.

Meddyliwch am unrhyw gostau ychwanegol y gallai fod yn rhaid i chi neu'ch teulu eu talu.

Mae'n syniad da casglu cyfrifon banc a datganiadau cardiau credyd o'r tri mis diwethaf a chofnodi popeth rydych chi'n ei wario dros gyfnod o fis neu fwy (oherwydd efallai y bydd rhai biliau'n cael eu cymryd bob chwech neu ddeuddeg mis).

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys popeth rydych chi'n ei wario i gael darlun go iawn ac ychwanegu ychydig yn ychwanegol i ganiatáu chwyddiant ac unrhyw gostau annisgwyl.

Pan fyddwch chi'n gwybod:

 • faint yn union o arian rydych chi'n ei wario mewn unrhyw fis, a
 • faint sydd angen i chi ei roi o'r neilltu fel clustog neu i arbed

byddwch yn gallu gweld a allwch fforddio ymgymryd ag unrhyw fenthyca newydd.

arrow icon

Adolygwch eich ymrwymiadau ariannol

Os yw cwrdd ag ad-daliadau misol yn anodd neu os oes gennych lawer o wahanol fenthyciadau a chardiau, mae'n syniad da adolygu'ch ymrwymiadau benthyca a gweld a allwch chi ostwng y rhain yn hytrach na chymryd mwy.

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â chymryd mwy o gredyd i dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych eisoes.

Hyderus y gallwch chi fforddio benthyca?

arrow icon

Os yw'ch cyllideb yn dangos bod gennych chi ddigon o arian sbâr ac yn gallu fforddio'r benthyca rydych chi ei eisiau, mae'n dal yn bwysig cymryd yr amser i gymharu'r amrywiol opsiynau credyd sydd ar gael a dod o hyd i'r benthyca iawn i chi.

arrow icon

Dim ond cael dau ben llinyn ynghyd?

Os yw'ch cyllideb yn dangos nad oes gennych lawer neu ddim i'w sbario i wneud eich ad-daliadau, ni allwch fforddio benthyca.

Gall fod yn destun pryder sylweddoli mai dim ond ymdopi â'ch ymrwymiadau ariannol cyfredol ydych chi, ond peidiwch ag anwybyddu'r broblem.

Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu.

Yn cael trafferth gydag anawsterau ariannol?

arrow icon

Os na allwch ymdopi, cysylltwch ag un o'r elusennau cyngor ar ddyledion am ddim i gael help.  

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.