Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni bod eich biliau ynni’n codi

Fe wnaeth y rheoleiddiwr ynni Ofgem godi ei gap ar brisiau ynni i £1,277 ar Hydref 1 (ac eithrio yng Ngogledd Iwerddon), sy'n golygu y gallai’ch bil ynni godi £139 y flwyddyn ar gyfartaledd neu £153 os ydych chi ar fesurydd rhagdalu. Gallwch chi ganfod sut y gallai hyn effeithio ar eich bil nwy a thrydan a beth allwch chi ei wneud i helpu i gadw'ch costau ynni i lawr.  

Pam fod prisiau ynni’n codi?

Achoswyd y codiad mewn prisiau gan gynnydd mewn prisiau nwy cyfanwerthol (y swm y mae cwmnïau ynni yn ei dalu), sydd wedi gweld cynnydd serth ers i Ofgem ddiweddaru'r cap prisiau diwethaf ym mis Rhagfyr 2020. Mae prisiau nwy wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed wrth i'r byd ddod allan o gyfnod clo ar yr un pryd â ffactorau economaidd eraill sy'n cael effaith.

Mae hyn yn golygu bod newidiadau mewn prisiau cyfanwerthol yn cael eu trosglwyddo i gartrefi trwy filiau ynni cynyddol.

Mae’r cap pris ynni dim ond yn effeithio arnoch chi os ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae prisiau ynni yn cael eu llywodraethu gan y Rheoleiddiwr Cyfleustodau. Gallwch ddarganfod mwy am yr help sydd ar gael i dalu’ch biliau ynni  ar wefan y Consumer Council.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy nghyflenwr ynni’n mynd i’r wal?

Os yw’ch cyflenwr ynni wedi rhoi’r gorau i fasnachu, mae’n bwysig aros, peidiwch â newid ac aros nes bydd eich darparwr newydd yn cysylltu â chi. Bydd Ofgem yn dewis eich cyflenwr newydd, a all gymryd sawl wythnos.

Os ydych chi eisoes yn y broses o newid, bydd eich newid yn dal i fynd drwyddo.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cymryd darlleniad mesurydd fel eich bod chi’n barod pan fydd eich cyflenwr newydd yn cysylltu â chi.

Mae hefyd yn werth cadw hen filiau ynni ac aros nes bod eich cyflenwr newydd wedi’i benodi cyn canslo unrhyw ddebyd uniongyrchol.

arrow icon

A fydd fy mil ynni’n codi?

Os ydych chi ar dariff newidiol diofyn neu safonol, mae’n debygol y byddwch chi’n gweld eich bil yn codi £139 y flwyddyn ar gyfartaledd a £153 os ydych chi ar fesurydd rhagdaledig. Os ydych chi ar fargen sefydlog ni fydd eich biliau’n codi nes i’r fargen sefydlog ddod i ben.

A allaf gael bargen ratach?

arrow icon

Mae'n werth cysylltu â’ch cyflenwr presennol i ofyn am fargen well. Er enghraifft, darganfyddwch a allwch ddewis biliau di-bapur neu symud i dariff rhatach. Gallai'r camau syml hyn arwain at arbedion mawr.

Fel rheol, gall tariff cyfradd sefydlog fod yn dda am y rhesymau isod. Ond nawr, gyda phrisiau ynni mor uchel, nid oes bargeinion sefydlog rhad ar gael i gwsmeriaid newydd. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhatach yn ôl pob tebyg i chi aros ar y gyfradd amrywiadwy safonol oherwydd y bydd prisiau'r cwsmer cyffredin yn cael eu capio ar £1,277 y flwyddyn (£1,309 os ydych chi ar fesurydd rhagdalu).

Os ydych chi eisoes ar fargen cyfradd sefydlog, byddwch chi'n cael eich symud yn awtomatig i'r gyfradd amrywiadwy safonol pan ddaw'ch bargen i ben.

Isod mae rhai o'r rhesymau pam y gall tariff cyfradd sefydlog fod yn dda:

 • Rydych chi’n gwybod faint y gallwch ddisgwyl ei dalu dros y cyfnod y mae’r tariff yn para (e.e, dwy flynedd) felly bydd yn eich helpu gyda chyllidebu cartref. Nid yw cael tariff sefydlog yn golygu y bydd eich biliau ynni yn aros yr un peth, waeth faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio. Byddwch yn talu’r un gyfradd fesul uned. Ond os ydych chi’n defnyddio mwy o unedau, bydd eich bil yn uwch.
 • Bydd yn eich amddiffyn os bydd prisiau’n codi eto yn ystod tymor eich bargen sefydlog.
 • Os bydd prisiau’n gostwng, gallwch fel arfer gadael y tariff am ffi ymadael fach (weithiau am ddim hyd yn oed) a newid i fargen ratach. 

Os ydych chi ar dariff safonol newidiol, gallwch hefyd ddefnyddio gwefannau cymharu i weld a allwch chi gael bargen ratach yn rhywle arall. Efallai y bydd newid darparwyr ynni yn ymddangos yn drafferth ond mae’n syml i newid cyflenwr ac arbed arian.

arrow icon

Yn ei chael hi’n anodd talu’ch bil? Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni

Gall cwympo tu ôl ar eich biliau ynni fod yn hynod o straen. Os ydych chi’n cael trafferth gwneud eich taliadau bil nesaf neu i ddod o hyd i arian i roi yn eich mesurydd, cysylltwch â’ch cyflenwr ynni cyn gynted â phosibl.

Rhaid i’ch cyflenwr eich helpu i ddod o hyd i ateb a llunio cynllun talu sy’n gweithio i’r ddau ohonoch.

Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael os ydych chi’n agored i niwed. Er enghraifft, os oes gennych anghenion iechyd, anabledd, yn feichiog, â phlant bach neu wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth.

Gall eich cyflenwr hefyd ddweud wrthych am grantiau ac elusennau a allai fod o gymorth i chi hefyd.

Os ydych chi eisoes wedi colli mwy nag un taliad ar eich bil ynni neu os ydych chi’n mynd heb wres neu olau oherwydd nad oes gennych chi arian i roi yn eich mesurydd, dyma’r amser i gael cyngor ar ddyledion.

Bydd cynghorydd dyled yn gallu dod o hyd i ateb dyled sydd orau i chi ac i’ch cyfeirio at wybodaeth am grantiau elusennol a chronfeydd caledi i gefnogi pobl sy’n cael trafferth gyda biliau ynni, felly mae’n werth cysylltu â nhw i weld a ydych chi’n gymwys.

arrow icon
arrow icon
arrow icon

Beth os wyf mewn dyled neu os wyf mewn credyd ac mae fy nghyflenwr yn mynd i’r wal?

Bydd unrhyw gredyd ar eich cyfrif yn cael ei amddiffyn. Mae’r balans yn cael ei drosglwyddo i’ch cyflenwr newydd, a fydd yn talu unrhyw gredyd sy’n ddyledus i chi - heb unrhyw ynni rydych chi wedi’i ddefnyddio ond heb gael bil amdano.

Mae’n bwysig nad ydych chi'n newid tariff neu gyflenwr nes bod eich cyfrif yn cael ei symud i’r cyflenwr newydd. Efallai y bydd hi’n anoddach i chi gael unrhyw arian sy’n ddyledus i chi os byddwch chi'n newid cyn i hyn ddigwydd.

Os ydych chi mewn dyled ac mae’ch cyflenwr yn mynd i’r wal, bydd eich dyled yn cael ei throsglwyddo i’r darparwr newydd a bydd yn rhaid i chi dalu o hyd.

Beth os yw fy margen sefydlog yn dod i ben ar ôl i’r cap pris gynyddu?

Pan ddaw eich cynllun sefydlog i ben, bydd eich cyflenwr yn eich rhoi ar eu tariff amrywiol safonol. Y tariff hwn yn nodweddiadol yw eu bargen ddrutaf.

Mae’n debygol y bydd eich cyflenwr yn cynnig bargen sefydlog arall i chi cyn hyn, ond mae hwn yn amser da i gymharu'ch holl opsiynau ac ystyried a fyddech chi’n well yn newid i gyflenwr arall.

Os ydych chi’n agosàu at ddiwedd cynllun sefydlog, ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i’w adael a symud i dariff newydd - ar yr amod bod eich newid yn cael ei gwblhau o fewn 49 diwrnod olaf eich bargen presennol.

A ddylwn i gloi fy hun mewn bargen gyfradd sefydlog?

Meddyliwch am eich sefyllfa ariannol bresennol ac ystyriwch pa mor aml y bydd gennych amser i gymharu’r farchnad ynni ar gyfer bargeinion gwell.

Os nad cynllun sefydlog yw eich opsiwn rhataf, meddyliwch a fyddai’n well gennych dalu ychydig yn fwy i warantu na fydd eich costau ynni yn codi yn ystod cyfnod amser penodol, a all eich helpu i gyllidebu.

A yw’n well mynd am dariff tanwydd deuol neu gael contractau trydan a nwy ar wahân?

Yn syml, mae tariff tanwydd deuol yn golygu eich bod chi’n cael eich nwy a’ch trydan gan yr un cyflenwr ynni.

Bydd llawer o dariffau sefydlog, ar-lein a safonol yn cynnig opsiwn tanwydd deuol.

Mae llawer o dariffau tanwydd deuol hefyd yn cynnig gostyngiad am gymryd nwy a thrydan o’r un cwmni.

Gall fod yn fwy cyfleus delio ag un cyflenwr na mynd gyda dau gyflenwr ar wahân ar gyfer nwy a thrydan. Weithiau gall weithio allan yn rhatach ond nid dyna’r opsiwn rhataf bob amser - mae’n well ymchwilio a chymharu tariffau i ddod o hyd i’r un iawn i chi.

arrow icon

Sut allaf arbed arian ar fy miliau ynni?

Pethau syml fel sicrhau eich bod yn dadgysylltu plwg gwefrwyr ffôn, peidio â gadael pethau ar standby a defnyddio bylbiau golau ynni effeithlon yw’r camau cyntaf. Cofiwch, os ydych chi'n defnyddio mwy, byddwch chi’n talu mwy.

Gallwch hefyd wella effeithlonrwydd ynni eich cartref gyda gwydro dwbl ac inswleiddio.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.