Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Y ffyrdd gorau i dalu biliau

Mae talu eich biliau yn brydlon yn sgil heriol ond hanfodol serch hynny i’w dysgu. Os na wnewch chi hynny, gallech wynebu ôl-ddyledion, gan effeithio ar eich statws credyd a hyd yn oed eich hatal rhag prynu cartref. Cymerwn olwg ar y ffyrdd gorau i dalu biliau a rhoi awgrymiadau ar beth i’w wneud os byddwch yn ei chael hi’n anodd i dalu’n brydlon.

Sut i dalu biliau yn brydlon

arrow icon

Gall fod yn anodd rheoli biliau, yn enwedig os ydynt yn dechrau cynyddu mewn nifer.

Dyna pam rydym wedi casglu rhai awgrymiadau i roi cymorth i chi gadw rheolaeth ar eich arian.

Byddwch yn drefnus

Cadwch eich ffeiliau mewn ffolder bwrpasol. Os yw’ch biliau yn rhai digidol, rhowch nhw mewn ffeil ar eich cyfrifiadur. Cadwch lygad ar ba bryd y dylid eu talu.

Angen cymorth i reoli eich arian? Rhowch gynnig ar ein Cynllunydd Cyllideb hawdd ei ddefnyddio.

Dewiswch ddull talu sy'n addas i chi

Debyd uniongyrchol fel arfer yw'r ffordd rataf a hawsaf i dalu biliau, ond mae yna opsiynau eraill. Darganfyddwch fwy isod.

Gwiriwch eich biliau’n rheolaidd

Golyga hyn y byddwch yn sylwi ar unrhyw gamgymeriadau ac a fydd eich biliau yn cynyddu neu yn gostwng.

Dewiswch ddiwrnod bob mis a defnyddio calendr neu ap i sicrhau nad ydych chi'n anghofio.

Gallwch wirio taliadau ar eich cyfriflenni banc.

Peidiwch â gadael i filiau eich trechu

Os ydych yn cael anhawster i dalu’ch biliau, peidiwch ag anwybyddu’r broblem, oherwydd byddai hynny’n gwaethygu’r sefyllfa. Darllenwch ragor isod am sut i ddelio â’ch ôl-ddyledion

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n talu gormod.

I ddarganfod sut i dorri cannoedd o bunnoedd oddi ar eich biliau, darllenwch ein canllaw Sut i arbed arian ar filiau cartref.

arrow icon

Ffyrdd o dalu’ch biliau

arrow icon

Debyd Uniongyrchol

Wrth dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol telir eich biliau’n brydlon, i sicrhau eich bod yn osgoi costau talu’n hwyr

Mae rhai cwmniau yn cynnig gostyngiadau i gwsmeriaid sy’n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Fodd bynnag, gall olygu eich bod yn colli rheolaeth ar y dyddiad y mae'r arian yn gadael eich cyfrif.

arrow icon

Talu ar-lein neu fancio dros y ffôn

Os ydych yn bancio ar-lein neu dros y ffôn, gallwch dalu'ch biliau'n uniongyrchol.

Mae'n gyflym ac yn hawdd ac mae gennych reolaeth ar yr union beth rydych yn ei dalu a phryd, ond mae'n rhaid i chi gofio talu'ch biliau mewn pryd.

arrow icon

Dulliau talu eraill

arrow icon

Trwy’r post

Gallwch yn aml anfon siec am gyfanswm y bil i’r cyfeiriad a roddir gan y busnes.

Cofiwch y gall gymryd hyd at bum diwrnod iddyn nhw brosesu’r siec a derbyn yr arian o’ch cyfrif.

arrow icon

Swyddfa’r Post

Yn aml gallwch dalu bil gydag arian parod neu gerdyn yn Swyddfa’r Post. Weithiau bydd ffi am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mesurydd rhagdaledig

Gellir talu am nwy a thrydan ymlaen llaw drwy ychwanegu arian at allwedd neu gerdyn a roddir yn eich mesurydd nwy neu drydan. Dyma un o’r ffyrdd mwyaf costus i dalu am ynni pan redwch allan o gredyd a phan fyddwch allan o gredyd byddwch allan o ynni.

arrow icon

A yw’ch biliau yn dechrau creu anawsterau i chi?

arrow icon

Os ydych yn cael anhawster talu eich biliau, siaradwch â’r bobl y mae arnoch arian iddynt cyn gynted â phosibl.

Gallant gytuno i chi wneud taliadau llai hyd nes i’ch sefyllfa ariannol wella.

Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, mae yna hefyd lawer o sefydliadau cynghori ar ddyledion am ddim a all helpu.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.