Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Byw ar gyllideb

Mae rheoli arian a chael dau ben llinyn ynghyd pan fyddwch ar incwm isel yn gofyn am waith trefnu gofalus. Rydym wedi casglu ynghyd rhai o’r ffyrdd gorau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r holl driciau posibl i’ch helpu i gadw mewn rheolaeth pan fyddwch ar gyllideb dynn.

Cyfrifo eich cyllideb

arrow icon

Y cam cyntaf wrth gymryd rheolaeth o’ch arian yw cyfrifo eich costau byw, yn cynnwys gwybod beth sy’n dod i mewn, beth sy’n mynd allan a phryd.

Mae llunio cyllideb yn rhoi darlun clir i chi o ble mae eich arian yn mynd, ac yn dangos i chi ble gallai cyfle fodoli i chi arbed arian.

Bydd hefyd yn eich helpu i weld p’un ai ydych yn byw o fewn eich incwm ai peidio.

Edrych ar ffyrdd i gwtogi ar gostau

Gall fod yn anodd newid faint o arian sydd gennych yn dod i mewn, ond mae gennych fwy o reolaeth dros beth sy’n mynd allan.

Er y gallai fod yn bosibl torri costau, bydd rhai biliau'n aros yn gyson a dylid eu blaenoriaethu. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Treth Cyngor neu Ardrethi yng Ngogledd Iwerddon
 • Trwydded Teledu
 • Cynhaliaeth plant
 • biliau nwy a thrydan
 • Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a TAW
 • morgais, rhent ac unrhyw benthyciadau wedi eu gwarantu yn erbyn eich cartref
 • cytundebau hurbwrcas, os yw'r hyn rydych yn prynu yn hanfodol.

Gallwch dorri cannoedd o bunnoedd oddi ar eich gwariant trwy newid darparwyr gwasanaethau a chwilio am gynnig gwell ar lawer o bethau, yn cynnwys eich siopa a gwyliau.

arrow icon
arrow icon

Gwneud cais am yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt

Mae’n haws nag y gallech feddwl i wirio eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt os ydych ar incwm isel.

Mae rhai budd-daliadau’n daliadau unwaith ac am byth i helpu gyda set benodol o amgylchiadau fel tywydd oer. Mae rhai eraill, fel Cymhorthdal Incwm, yn ychwanegu at eich incwm rheolaidd

arrow icon
arrow icon

Benthyciadau brys er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y gallwch gael benthyciad di-log gan y llywodraeth i’ch helpu i gael dau ben llinyn ynghyd ar adeg anodd.

Benthyciadau Trefnu

Os ydych ar incwm isel ac yn hawlio budd-daliadau mae’n bosibl y gallwch gael Benthyciad Trefnu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol.

Gall hyn helpu gyda phethau fel:

 • treuliau teithio
 • dillad neu esgidiau
 • dodrefn neu offer at y tŷ
 • arian i’ch helpu i chwilio am neu ddechrau gwaith
 • gwella, cynnal a chadw neu ddiogelu eich cartref
 • rhent o flaen llaw neu dreuliau symud ar gyfer cartref newydd.
arrow icon
arrow icon

Benthyciadau eraill

Byddwch yn ofalus dros ben gyda mathau eraill o fenthyciadau.

Gall pethau fel benthyciadau diwrnod cyflog, benthyciadau llyfr log a benthyca ar stepen drws ymddangos fel ateb parod, ond gallant waethygu sefyllfa sydd eisoes yn un anodd.

Yn aml, maent yn ddull drud iawn o fenthyca arian – felly ceisiwch bob amser i ganfod ffyrdd eraill o fenthyca.

Gofynnwch i’ch teulu a allant eich helpu, neu ystyriwch ymuno ag undeb credyd.

Mae Undebau Credyd wedi eu sefydlu er mwyn cynnig gwasanaethau bancio i bobl a fyddent, fel arall, yn ei chael yn anodd eu cyrchu.

arrow icon

Gofalu am eich iechyd meddwl

Yn aml, mae cysylltiad rhwng cael trafferth gydag arian a lles meddyliol gwael.

Gall teimlo'n isel ei gwneud yn anodd rheoli arian. A gall poeni amdano wneud i chi deimlo'n waeth byth.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.