Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Sut i newid cyflenwyr nwy a thrydan

Os ydych ar dariff amrywiol, gall newid i dariff sefydlog eich diogelu rhag codiad prisiau ynni yn y dyfodol. Darganfyddwch sut i newid eich cyflenwr ynni.

Sut i arbed arian ar eich biliau ynni

Dilynwch y pedwar awgrym hyn i ddechrau arbed arian.

1. Gofyn am gynigion gwell

Nid oes rhaid i chi newid. Ond mae’n werth ffonio eich cyflenwr presennol i weld a allwch dalu llai.

Darganfyddwch a allwch dalu llai trwy ddebydau uniongyrchol? Dewis biliau di-bapur? Neu symud i dariff rhatach?

Os ydych ar dariff amrywiol dylech ystyried newid i dariff sefydlog a fydd yn eich diogelu rhag codiad prisiau ynni yn y dyfodol. 

arrow icon

Gallai camau syml arwain at arbedion mawr. Ond byddwch yn ofalus – gofynnwch am unrhyw gosbau gadael os byddwch yn penderfynu newid yn gyfrwys i gyflenwr arall wedyn. Yna edrychwch i weld a allwch gael cynnig gwell rhywle arall.

arrow icon

2. Gwybod beth sydd gennych

Mae’n werth ddod o hyd i’ch biliau nwy a thrydan. Yna gwiriwch pwy sy’n cyflenwi eich nwy a thrydan. A darganfyddwch enw eich tariff. Ceisiwch ddarganfod faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bob blwyddyn.

Os ydych fel arfer yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes, gwnewch yn siŵr bod y cyflenwr rydych yn newid iddo yn cynnig y gostyngiad.

arrow icon

3. Mynd ar y safleoedd cymharu

Gall defnyddio gwefan eich helpu i gymharu prisiau i gael y cynnig ynni gorau sy’n addas i’ch amgylchiadau.

Mae gan Ofgem restr o wefannau cymharu prisiau sydd wedi’u hachredu. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd y mwyafrif o wefannau cymharu prisiau yn ‘cuddio’ o’u canlyniadau chwilio unrhyw dariffau neu gwmnïau ynni sydd ddim yn eu talu i gael eu dangos. Mae hyn yn golygu na welwch y tariffau rhataf y gallech eu cael.

Mae MoneySavingExpert a Which? gyda ‘clybiau newid ynni’ eu hunain nad ydyn nhw’n cuddio unrhyw dariffau neu gwmnïau ynni rhag eich canlyniadau felly mae’n werth edrych ar y rhain cyn defnyddio’r gwefannau cymharu prisiau sydd wedi’u hachredu gan Ofgem.

Fel bonws, ar gyfer llawer o dariffau, bydd y clwb newid ynni yn eich tywys drwy’r broses gyfan, o lenwi manylion o’ch bil ynni cyfredol, i chwilio’r farchnad gyfan i ddod o hyd i fargen well i chi a chysylltu â’r un newydd o’ch dewis i wneud y newid.

arrow icon

Gallwch hefyd wirio’r safleoedd cymharu prisiau wedi eu hachredu gan Ofgem ar wefan Ofgem

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng tariffau sefydlog ac amrywiol?

Bydd angen i chi ddewis rhwng tariffau sefydlog ac amrywiol.

Mae tariff sefydlog yn rhoi tawelwch meddwl. Mae hyn oherywdd na fydd y pris fyddwch yn ei dalu am bob uned o ynni, ac unrhyw daliadau sefydlog, yn newid am gyfnod penodol.

Byddwch yn cael eich diogelu os bydd prisiau yn codi - ond ni fyddwch yn elwa yn y sefyllfa anhebygol o brisiau yn gostwng.  

Efallai y byddwch hefyd yn wynebu ffi gadael os ydych eisiau newid cyflenwyr cyn diwedd eich cynnig.

Bydd gwefannau cymharu eisiau gwybod faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, p’un ai mewn punnoedd a wariwyd neu kilowatiau (kwh) a ddefnyddiwyd. 

Ond peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod, gan y gallant wneud bras amcan yn seiliedig ar faint eich tŷ, faint o bobl sy’n byw yno, a’r offer rydych yn eu defnyddio.

arrow icon

4. Ar fesurydd rhagdaledig?

Os oes gennych fesurydd rhagdaledig, gallwch newid o hyd.

Nid oes un o’r chwe chwmni ynni mawr yn codi ffi i newid fesuryddion rhagdaledig i fesuryddion credyd, sy’n tueddu i fod yn rhatach.

Byddant yn debygol o redeg gwiriad credyd arnoch er hynny, a bydd rhaid bod eich cyfrif ynni heb unrhyw ddyled.

Os hoffech, neu bod rhaid i chi, aros â mesurydd rhagdaledig – gallwch wirio o hyd i weld a oes cynnig rhatach gallwch newid iddo.

arrow icon

Pethau i’w gwirio cyn i chi newid

Mynd ati i ddarllen

Mae’n werth darllen eich mesurydd nwy a thrydan, a’u gwirio yn erbyn eich biliau diweddaraf.

Sicrhewch bod eich biliau’n gywir trwy gyflwyno darlleniadau newydd i’ch cyflenwr. Dylai hynny ond cymryd ychydig funudau, ar-lein neu dros y ffôn.

Deall sut fydd y cap prisiau ynni yn effeithio ar eich biliau

Mae prisiau ynni’n codi. Cyflwynodd y Llywodraeth gap ar gostau ynni o £1,277 y flwyddyn ar 1 Hydref, ond bydd y cap hwn yn cael ei adolygu ym mis Ebrill 2022 a gallai godi.

Mae’r cap pris ynni ond yn effeithio arnoch os ydych yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban. Yng Ngogledd Iwerddon mae eich prisiau ynni yn cael eu llywodraethu gan y Rheoleiddiwr Cyfleustodau (yn lle Ofgem). Darganfyddwch fwy am yr help sydd ar gael i chi i dalu'ch biliau ynni ar wefan Cyngor Defnyddwyr

Er bod y cap cyfartalog yn £139 y flwyddyn ar gyfer y tariff safonol ar gyfartaledd (neu £153 os ydych chi ar fesurydd rhagdaledig) o 1 Hydref 2021. 

arrow icon

Defnyddio lai o ynni

Yn ogystal â newid cyflenwr ynni i gael biliau llai, darllenwch ein canllaw ar sut i arbed arian ar filiau nwy a thrydan.

Gwneud y gorau o’r farchnad gyfan

Ar y gwefannau cymharu, ticiwch y dewis i gymharu’r holl farchnad – nid dim ond y cyflenwyr sy’n talu ffi i’r wefan.

arrow icon

Rhentu’ch cartref?

Gallwch newid o hyd. Os yw’ch enw ar y bil, gallwch newid biliau nwy a thrydan.

Nid oes rhaid i chi ofyn caniatâd gan eich landlord, ond mae’n syniad da i roi gwybod iddynt. Mae’n werth gwirio eich cytundeb tenantiaeth – a siarad â’ch landlord os oes unrhyw beth ynddo sy’n dweud na allwch newid.

Nid yw am y pris yn unig

Cyn newid, darganfyddwch ba wybodaeth a allwch am wasanaeth cwsmeriaid y cwmni.

Mae rhai gwefannau cymharu yn cynnwys cyfraddau gwasanaeth cwsmeriaid yn eu tablau cymharu.

Mae gan Which? a Chyngor ar Bopeth arolwg boddhad cwsmeriaid am beth mae cwsmeriaid wir yn ei feddwl. Mae’r rhain yn werth eu darllen – cyn eich bod yn penderfynu pwy byddwch yn eu dewis.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.