Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Taliadau i’ch cyfrif banc

Ceir sawl ffordd o dalu arian parod a sieciau i’ch cyfrif banc.  A hefyd mae pobl yn gallu trosglwyddo arian yn uniongyrchol i chi. Mae'n werth gwybod y gwahanol opsiynau a sut i'w defnyddio.

Ffyrdd o roi arian yn eich cyfrif

Talu arian parod a sieciau sydd yn eich enw chi i’ch cyfrif

Gallwch dalu arian parod a sieciau i’ch cyfrif banc dros y cownter yn eich cangen leol. Llenwch ffurflen talu a rhowch i’r ariannwr ynghyd â’r siec neu’r arian parod. Mae gan rai canghennau beiriannau y gallwch eu defnyddio ar gyfer hyn hefyd.

Er y bydd peiriannau talu mewn mwy newydd mewn canghennau yn rhoi derbynneb i chi, nid yw rhai peiriannau hŷn yn gwneud hyn. Gallai hyn fod yn broblem os oes anghydfod ynghylch faint y gwnaethoch dalu i’ch cyfrif. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch i aelod o staff yn y gangen a gewch dderbynneb.

Os ydych yn talu siec i mewn, mae angen i’r siec bod yn eich enw chi.

Ni ddylech fyth anfon arian parod yn y post - ond bydd rhai banciau yn caniatáu i chi dalu sieciau trwy’r post. Bydd angen i chi amgáu ffurflen talu i mewn, y gallwch ei chael gan eich banc. Weithiau mae’r ffurflenni hyn hefyd yn cael eu cynnwys yng nghefn eich llyfr siec.

Os ydych yn talu sieciau trwy’r post, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y cyfeiriad cywir gan eich banc. Bydd gan lawer o fanciau gyfeiriadau arbennig ar gyfer anfon sieciau.

Talu arian parod a sieciau i’ch cyfrif yn y Swyddfa’r Post

Mae llawer o fanciau yn y DU yn caniatáu i chi dalu arian parod a sieciau yng nghanghennau Swyddfa’r Post, am ddim. Oherwydd y bydd angen iddynt anfon y siec i’ch banc, gallai gymryd ychydig mwy o amser iddo gyrraedd eich cyfrif.

arrow icon

Talu sieciau i’ch cyfrif trwy eich ap bancio (delweddu siec)

Mae rhai banciau yn gwneud bywyd yn haws trwy adael i chi dalu sieciau i’ch cyfrif gan ddefnyddio eu ap bancio symudol. Os yw’ch banc yn cynnig y gwasanaeth hwn, bydd angen i chi dynnu llun o’r siec ar eich ffôn a llenwi ffurflen ar-lein.

Fel arfer mae cyfyngiad ar faint a nifer y sieciau y gallwch dalu, fel uchafswm siec o £500-£1,000 y diwrnod.

I gael atebion i gwestiynau cyffredin ar ddelweddu sieciau ymwelwch â gwefan y Cheque & Credit Clearing Company

Derbyn arian i’ch cyfrif yn awtomatig

Os ydych yn disgwyl i gwmni, neu berson arall, dalu arian i’ch cyfrif, bydd pa mor gyflym y mae’n cyrraedd yn dibynnu ar ba system dalu sy’n cael ei defnyddio.

Taliadau cyflymach

Mae’r mwyafrif o daliadau ar-lein yn y DU yn defnyddio’r system Taliadau Cyflymach.  Mae hyn yn golygu y bydd arian yn cyrraedd eich cyfrif cyn pen dwy awr ar ôl ei dalu - ac yn aml ar unwaith.

BACS
Os gwneir taliadau trwy System Clirio Awtomataidd y Bancwyr (BACS), maent yn cymryd tri diwrnod gwaith i’w clirio.

CHAPS
Os na ddefnyddiwyd BACS neu Daliadau Cyflymach, gellir gwneud taliadau ar yr un diwrnod gan ddefnyddio System Taliadau Awtomataidd y Tŷ Clirio (CHAPS). Er na chodir tâl arnoch am dderbyn taliad CHAPS, bydd cost i’r sawl sy’n gwneud y taliad.  Mae hyn fel arfer yn £25.

Bydd angen i bwy bynnag sy’n talu arian i’ch cyfrif gwybod eich cod didoli a’ch rhif cyfrif.

arrow icon

Gellir gwneud taliadau heb y manylion hyn gan ddefnyddio Paym - system taliadau symudol.

Gellir gwneud taliadau heb y manylion hyn gan ddefnyddio  Paym - system taliadau symudol.

Os yw rhywun yn talu arian i chi gan ddefnyddio Paym, dim ond eich rhif ffôn symudol fydd ei angen arnynt.

Bydd angen i chi fod wedi’ch cofrestru i ddefnyddio’r system gyda’ch banc cyn y gallwch dderbyn taliadau. Dim ond 15 o fanciau’r DU sy’n cynnig y system Paym - ond mae hyn yn cynnwys y rhai mwyaf.

arrow icon

Talu arian o dramor - SWIFT, BIC ac IBAN

Os yw rhywun yn talu arian i chi o dramor, bydd angen iddynt wybod eich Cod Adnabod Banc SWIFT (BIC) a’ch Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol (IBAN).

Fel arfer gallwch ddod o hyd i’r holl fanylion hyn ar eich cyfriflen banc. Gofynnwch i’ch banc os nad ydych yn siŵr.

Pryd gallwch chi ddefnyddio’r arian?

Arian parod

Os byddwch yn talu arian parod i’ch cyfrif mae ar gael i chi ei wario ar yr un diwrnod. Efallai bod gan eich banc terfyn amser am hyn – gofynnwch iddynt i gael gwybod.

Taliadau awtomatig

Mae taliadau awtomatig ar gael ar y diwrnod rydych yn eu derbyn.

Gall hyn fod hyd at dri diwrnod busnes ar ôl i rywun eu hanfon atoch chi. Mae'n gynt yn aml gyda’r Gwasanaeth Taliadau Cyflymach.

Sieciau

Mae’r arian fel arfer yn clirio ar y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun i ddydd Gwener, heb gynnwys gwyliau cyhoeddus).

Gall ei dalu i mewn cyn terfyn amser a hysbysebwyd gan y banc, helpu i arbed diwrnod ychwanegol. Os ydych yn dibynnu ar arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif gyda siec, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’ch banc pryd fydd yr arian yn clirio.

arrow icon

Beth fydd eich banc yn ei wneud pan fyddwch yn cael taliad

Gyda’r rhan fwyaf o fanciau neu gymdeithasau adeiladu does dim ffi am dderbyn taliadau. Ond byddwch yn ymwybodol bod rhai yn codi ffi.  Os ydynt, mae’n rhaid iddynt ddweud wrthych.

Bydd eich banc yn rhoi manylion y taliad i chi, naill ai ar eich cyfriflen neu yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • swm y taliad
 • y dyddiad pryd cafodd y taliad ei gredydu i’r cyfrif
 • unrhyw ffioedd neu log sy’n ddyledus gennych chi neu sy’n ddyledus i chi
 • enw’r talwr ac unrhyw fanylion y mae wedi’u darparu, fel cyfeirnod talu
 • y swm gwreiddiol a’r gyfradd gyfnewid - os cawsoch eich talu mewn arian tramor.

Pethau i gadw llygaid amdanynt ar y taliadau i’ch cyfrif

Efallai na fydd rhai sieciau sydd wedi’u talu i’ch cyfrif yn hwyr yn y dydd yn cael eu prosesu tan y diwrnod gwaith nesaf.

Os bydd arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif chi drwy gamgymeriad, gall y banc neu’r gymdeithas adeiladu ei gymryd yn ôl  – does gennych ddim hawl i’w gadw. Mae'n werth cysylltu â nhw i roi gwybod iddynt.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.