Sut i wneud trosglwyddiad banc

Mae trosglwyddiad banc yn eich caniatáu i symud arian o un cyfrif banc i'r llall. Mae fel arfer yn syth, am ddim ac yn cael ei wneud gan ddefnyddio bancio symudol neu ar-lein, dros y ffôn neu mewn cangen. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

Sut i drosglwyddo arian i gyfrif banc arall

Mae trosglwyddiad banc - a elwir hefyd yn daliad untro – yn ffordd gyflym a hawdd o symud arian i gyfrif gwahanol. Fel arfer, gallwch wneud hyn eich hun gan ddefnyddio bancio symudol neu ar-lein, dros y ffôn neu mewn cangen.

Mae'r rhan fwyaf o fanciau yn gadael i chi drosglwyddo swm penodol bob dydd trwy'r gwasanaeth Talu Cyflymach hwn, yn aml rhwng £10,000 a £50,000. Gallwch weld y terfynau trafodion ar gyfer gwahanol fanciau yn Pay.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn bwriadu gwneud trosglwyddiad banc rheolaidd, gallwch sefydlu hyn gan ddefnyddio archeb sefydlog.

Gallai mathau eraill o daliadau fod yn well

Yn gyffredinol, mae trosglwyddiad banc yn ffordd dda o dalu os ydych yn symud arian o fewn y DU i:

 • eich cyfrifon eraill
 • rhywun rydych chi'n ei adnabod
 •  talu bil neu anfoneb untro ar ôl i chi fod yn hapus gyda'r nwyddau neu'r gwasanaeth.

Ar gyfer unrhyw beth arall, mae dull gwahanol yn debygol o fod yn well - fel rhoi diogelwch gwario am ddim i chi.

Debyd Uniongyrchol

Yn dda ar gyfer talu biliau - cymerir taliadau yn awtomatig pan fyddant yn ddyledus, felly nid ydych yn methu un nac yn talu'n hwyr.

Cerdyn credyd

Yn dda ar gyfer pryniannau neu flaendaliadau – yn rhoi diogelwch ‘chargeback’ os bydd pethau yn mynd o chwith, ynghyd â diogelwch Adran 75 cryfach os yw'r eitem neu'r gwasanaeth yn costio rhwng £100 a £30,000. Ad-dalwch yn llawn ac ar amser bob mis er mwyn osgoi talu llog drud.

Cerdyn Debyd

Yn dda os na allwch (neu ddim eisiau) dalu ar gerdyn credyd – mae'n rhoi diogelwch ’chargeback’ ar bob taliad.

CHAPSYn agor mewn ffenestr newydd

Yn dda ar gyfer taliadau brys, mawr – taliad yr un diwrnod, fel arfer ar gyfer symiau mawr o arian fel blaendal tŷ. Mae banciau'n aml yn codi tâl am y gwasanaeth hwn, ac yn gorffen tua 4pm.

Taliad rhyngwladolYn agor mewn ffenestr newydd

Yn dda os ydych yn anfon arian dramor - mae cwmnïau arbennig fel arfer yn rhatach na banciau. Gallai hyn gael ei alw'n drosglwyddiad SEPA neu SWIFT a gallai fod angen Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol y derbynnydd (IBAN) neu god SWIFTBIC.

Pa fanylion sydd eu hangen ar gyfer trosglwyddiad banc?

I wneud trosglwyddiad banc, bydd arnoch angen:

 • enw deiliad y cyfrif
 •  cod didoli cyfrif a rhif cyfrif
 • swm yr ydych am ei dalu
 •  dyddiad yr ydych am wneud y taliad (os nad ar unwaith).

Os ydych yn talu rhywun arall, gwiriwch a oes angen i chi ychwanegu cyfeirnod datganiad fel y gallant ddod o hyd i'ch taliad. Er enghraifft, rhif anfoneb neu linell gyntaf eich cyfeiriad.

Gwirio ddwywaith eich bod wedi nodi'r manylion cywir

Os byddwch yn anfon arian i'r cyfrif anghywir, neu'n anfon gormod yn ddamweiniol, gall fod yn anodd ac yn araf i gael eich arian yn ôl (os o gwbl).

Cyn y gallwch anfon arian, bydd llawer o fanciau yn gwirio'r manylion rydych wedi'u cofnodi yn erbyn cofnodion yn y banc arall. Os nad ydynt yn cyd-fynd, byddwch yn cael eich rhybuddio.

Nid yw rhai banciau wedi cofrestru eto ar gyfer y cynllun cadarnhad talai hwn, felly gwnewch yn siŵr bob amser eich bod wedi nodi'r manylion banc a'r swm cywir cyn i chi barhau. Gallech hefyd wneud taliad prawf o £1 ac anfon y gweddill ar ôl iddo gael ei dderbyn.

Peidiwch byth â gwneud taliad i rywun nad ydych yn ei adnabod

Gall sgamwyr geisio eich twyllo i anfon arian i'w cyfrif. Er mwyn ceisio atal hyn, mae'r rhan fwyaf o fanciau yn gofyn pam eich bod yn gwneud taliad - a byddant yn eich rhybuddio a allai fod yn sgam. Ond i ddiogelu eich hun ymhellach, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy rydych chi'n ei dalu.

Hyd yn oed wedyn, os ydych chi'n prynu rhywbeth neu'n talu am wasanaeth, gofynnwch a fyddant yn derbyn math gwahanol o daliad fel cerdyn credyd neu ddebyd. Neu, os gallwch dalu pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau neu ar ôl i chi dderbyn unrhyw eitemau.

Gwelwch Ydw i'n cael fy sgamio? Sut i ddweud a ydych wedi cael eich targedu am help i adnabod sgamiau.

Pa mor hir mae trosglwyddiad banc yn ei gymryd?

Mae arian a anfonir drwy drosglwyddiad banc yn aml yn cael ei dderbyn yn syth ar ôl gadael eich cyfrif, neu o fewn dwy awr. Ond gall gymryd hyd at un diwrnod gwaith.

Sicrhewch fod gennych ddigon o arian i dalu'r taliad, yn enwedig os ydych wedi sefydlu trosglwyddiad banc ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Gallech dalu ffi os yw'r banc yn ei stopio, neu log gorddrafft drud os yw'n ei dalu beth bynnag.

Sut i roi arian parod i mewn i gyfrif banc

Fel arfer, gallwch dalu arian parod i mewn i gyfrif banc:

 • yn Swyddfa’r Post
 • mewn cangen banc.

Fel arfer bydd angen eich cerdyn debyd a PIN arnoch neu slip talu i mewn.

Beth i’w wneud os ydych wedi anfon arian i’r cyfrif anghywir

Os ydych wedi gwneud camgymeriad, cysylltwch â’ch banc cyn gynted â phosibl i roi gwybod am y broblem. Yna byddant yn:

 1. Dechrau ymchwilio o fewn dau ddiwrnod gwaith.
 2. Gofyn i ddeiliad y cyfrif arall dalu’r arian yn ôl.
 3. Rhoi gwybod am y canlyniad o fewn 20 diwrnod gwaith. Naill ai:
  1.        Caiff eich arian yn cael ei dalu'n ôl
  2.        Ni ellir adennill eich arian, yn aml gan fod y person arall yn ei ddadlau
  3.        Byddwch yn cael gwybod yr opsiynau y gallwch eu cymryd, gan gynnwys.

gofyn am enw a chyfeiriad y person a dderbyniodd yr arian.

Os ydych yn anhapus gyda gwasanaeth neu ymchwiliad eich banc, gallwch gwyno. Darganfyddwch fwy yn Datrys problem ariannol neu wneud cwyn

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.