Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i agor, newid neu gau eich cyfrif banc

Gyda chymaint o wahanol gyfrifon banc ar gael y dyddiau hyn, mae’n werth gwirio i weld a allwch chi ddod o hyd i un gwell. Gallech arbed cannoedd o bunnoedd gyda chyfrif sy’n fwy addas i’ch anghenion. 

Agor cyfrif banc

Dewis cyfrif banc

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gyfrif banc hoffech ei agor.

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud pernderfyniad, darllenwch ein canllaw Sut mae dewis y cyfrif banc cywir.

Os oes gennych chi bartner, efallai yr hoffech chi ddarllen ein canllaw am Gyfrifon ar y cyd.

Sut i agor cyfrif banc

Pan fyddwch yn gwybod pa gyfrif banc rydych ei eisiau, mae’n amser siarad â’r banc.

Gallwch wneud hyn mewn cangen, dros y ffôn neu ar-lein.

Bydd y banc yn rhedeg gwiriad credyd i weld eich hanes credyd. Bydd hyn yn dweud wrthynt a ydych chi wedi cael problemau gydag ad-dalu arian yn y gorffennol. Os ydych, efallai na fyddwch yn gallu agor rhai mathau o gyfrif.

Bydd gofyn i chi hefyd ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a thystiolaeth cyfeiriad.

Sut ydych chi’n profi ble yr ydych yn byw neu bwy ydych chi? Dyma rai o’r dogfennau y bydd banciau a chymdeithasau adeiladu yn gofyn amdanynt e:

 • trwydded Yrru
 • bil y Dreth Gyngor
 • bil cyfleustodau fel nwy neu drydan
 • cyfriflen gan fanc neu gymdeithas adeiladu
 • cyfriflen cerdyn credyd
 • llythyr neu gyfriflen dreth gan CThEM
 • cyfriflen morgais
 • cytundeb tenantiaeth
 • cyfriflen budd-daliadau.

Bydd gwahanol fanciau yn gofyn am wahanol fathau o ID. Gallwch wirio ar-lein pa ID fydd ei angen arnoch, er mwyn i chi fod yn barod i agor eich cyfrif newydd.

Cyfrifon banc sylfaenol heb ffioedd

Os yw banciau yn troi chi lawr am gyfrif safonol, gallwch wneud cais am gyfrif banc sylfaenol heb ffi. 

Nid yw'r cyfrifon hyn yn codi ffi neu gynnig gorddrafftiau.  Nid ydynt yn codi tâl arnoch os yw Debyd Uniongyrchol yn methu.

Sut i newid cyfrifon banc

Erbyn hyn mae bron pob banc a chymdeithas adeiladu yn cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim.

Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os aiff pethau o chwith.

Yn ystod y broses o newid, cewch gwestiynau am eich gorddrafft presennol. Cyn belled ag y gallwch brofi’ch terfyn gorddrafft, gyda chyfriflen banc er enghraifft, gallai’ch cyfrif newydd fod yr un fath â’ch terfyn presennol.

Sut i ddewis cyfrif cyfredol

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn chwilio am gyfrif cyfredol sy’n bodloni’ch anghenion.

Gallwch ddechrau trwy feddwl am rai pethau sylfaenol.

 • Os oes gennych arian yn eich cyfrif yn aml, chwiliwch am gyfrif sy’n talu cyfradd llog hael er mwyn cynyddu’ch cynilion.
 • Os ydych yn defnyddio’ch gorddrafft yn aml, chwiliwch am gyfrif gyda ffioedd gorddrafft is. Am awgrymiadau ar reoli eich gorddrafft, gweler ein canllaw Egluro gorddrafftiau.

Yna gallwch hefyd chwilio am nodweddion eraill mewn cyfrifon.  Er enghraifft, a ydynt yn cynnig cyfrifon cynilo â llog uwch, arian yn ôl, neu fonws am newid cyfrif.

Dyma ychydig o wefannau sy'n cymharu cyfrifon cyfredol:

 • MoneySavingExpert
 • Which? - Gallwch ddefnyddio'r sgôr ansawdd i ddod o hyd i'r banciau sydd â'r sgôr cwsmer gorau.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar Consumer Council Comparison Tool

Cymharwch daliadau ar gyfer cyfrifon banc sylfaenol trwy ddefnyddio ein teclyn Cymharu Ffioedd a Thaliadau Cyfrif Banc. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r cyfrif iawn i chi. Er enghraifft, cymharwch ffioedd am ddefnyddio cerdyn dramor neu gostau am anfon neu dderbyn arian y tu allan i'r DU.

Newid cyfrifon banc os oes gennych orddrafft

Hyd yn oed os oes gennych orddrafft, gallwch newid gan ddefnyddio'r Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol. Bydd y gwasanaeth yn:

 • newid eich cyfrif cyfredol.
 • symud arian o’ch hen gyfrif cyfredol i’ch cyfrif newydd. Neu, os ydych mewn gorddrafft gellir ei symud i’r cyfrif cyfredol newydd.
 • symud eich holl daliadau allan (er enghraifft eich Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog) a’r rhai sy’n dod i mewn (er enghraifft budd-daliadau neu gyflogau) i’ch cyfrif newydd.
 • cau eich hen gyfrif.
 • gwneud yn siŵr y bydd unrhyw daliadau a wneir yn ddamweiniol i’ch hen gyfrif yn cael eu hailgyfeirio fel mater o drefn i’ch cyfrif newydd.

Bydd angen i’ch gorddrafft fod wedi cael ei gytuno gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu newydd er mwyn iddo gael ei newid. Fel arall, efallai byddant yn gallu cynnig ffordd i’ch helpu i dalu ei gorddrafft yn ei le.

Os nad yw hyn yn bosibl, bydd angen i chi ad-dalu eich gorddrafft presennol cyn i chi newid.

Mae’r gwasanaeth newid cyfrif yn cymryd saith diwrnod gwaith. Ac os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, rydych wedi’ch cwmpasu gan Warant Newid Cyfrif Cyfredol. Mae hyn yn golygu byddwch yn cael ad-daliad o unrhyw log neu gostau rydych yn cael o ganlyniad i unrhyw broblem gyda’r newid.

Beth sydd angen i mi fod yn ymwybodol ohono wrth geisio newid gyda gorddrafft?

Y banc neu gymdeithas adeiladu newydd ddylai benderfynu a fyddant yn derbyn eich gorddrafft, a bydd gan wahanol ddarparwyr wahanol reolau. Efallai y byddant yn eich gwrthod os oes gennych chi orddrafft mawr iawn neu os ydych chi wedi bod yn eich gorddrafft ers peth amser.

Gallai’r penderfyniad fod yn ddibynnol ar lawer o ffactorau. Er enghraifft, os ydych chi wedi bod yn defnyddio gorddrafft yn y gorffennol, ac wedi ei dalu’n llawn bob tro, mae hyn yn anfon arwyddion da i’ch banc neu gymdeithas adeiladu newydd oherwydd mae’n dangos eich bod wedi gallu talu eich dyledion yn y gorffennol.

Pan fyddwch chi’n dod o hyd i gyfrif gwell, siaradwch gyda darparwr y cyfrif i weld a allwch chi ei gael.

Cofiwch fod eich sgôr credyd yn ffactor wrth newid cyfrifon banc. Rydych chi’n fwy tebygol o gael y cyfrif a ddymunwch os oes gennych chi sgôr credyd da.

Hyd yn oed os na allwch chi gael y cyfrif newydd roeddech chi ei eisiau, dylech chwilio am fenthyciad gyda chyfraddau gwell na’ch cyfrif cyfredol.

Sut i gau cyfrif banc

Gallwch gau y rhan fwyaf o gyfrifon banc fel y mynnwch heb wynebu ffi na dirwy.

Fel arfer y cwbl sydd ei angen yw cysylltu â’ch banc.

Fodd bynnag, os oes gennych chi orddrafft bydd yn rhaid i chi glirio’r swm sy’n ddyledus.

Os nad ydych yn defnyddio’r Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol i gau’ch cyfrif, gwnewch yn siŵr bod unrhyw Ddebydau Uniongyrchol neu daliadau eraill yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif newydd.

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif

Os bydd eich banc yn penderfynu cau eich cyfrif cyfredol neu eich cyfrif cynilo dim rhybudd, byddwch fel arfer yn cael dau fis o hysbysiad.

Ar gyfer cyfrifon eraill, mae’n rhaid iddo roi ‘rhybudd rhesymol’, fel eich bod chi’n gallu gwneud trefniadau eraill.

Gall y banc oedi gyda’r cau os ydych chi wedi gwneud taliadau nad ydynt wedi cael eu tynnu o’ch cyfrif eto. Er enghraifft, siec neu daliad gyda cherdyn.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych chi’n anfodlon am rywbeth mae eich banc wedi’i wneud, y peth cyntaf i’w wneud yw siarad gyda rhywun yn y banc amdano.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.