Debydau Uniongyrchol, archebion sefydlog a thaliadau cerdyn cylchol

Taliadau rheolaidd ac awtomatig fel arfer yw'r ffyrdd gorau o dalu eich biliau neu danysgrifiadau. Rydym yn esbonio beth yw Debydau Uniongyrchol, archebion sefydlog a thaliadau cardiau cylchol, pryd i'w defnyddio a sut i ganslo.

Debydau Uniongyrchol

Dywed Debydau Uniongyrchol wrth eich banc eich bod yn hapus i gwmni gymryd arian o'ch cyfrif banc ar ddyddiad y cytunwyd arno. Fe'i defnyddir fel arfer i dalu biliau yn awtomatig, felly gall y swm naill ai:

 • aros yr un fath bob tro, fel taliadau Treth Cyngor neu yswiriant car
 • newid yn dibynnu ar faint sy'n ddyledus gennych, fel cerdyn credyd neu fil nwy.

Bydd y cwmni'n dweud wrthych faint y byddant yn ei gymryd ymlaen llaw, fel arfer gyda deg diwrnod gwaith o rybudd. Os yw'r dyddiad talu yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc, cymerir yr arian fel arfer y diwrnod gwaith nesaf.

Os oes camgymeriad - fel cymryd y swm anghywir - gallwch ofyn i'ch banc am ad-daliad o dan y Warant Debyd Uniongyrchol.

Mae talu cwmnïau drwy Ddebyd Uniongyrchol yn golygu nad oes rhaid i chi gofio talu bil, sy'n osgoi dirwyon a chosbau eraill am dalu'n hwyr. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael gostyngiad ar eich bil nwy neu drydan.

Sut i Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Fel arfer, bydd gan y cwmni yr hoffech ei dalu ffurflen i'w llenwi, yn aml ar-lein neu dros y ffôn. Byddwch yn cael eich gofyn am:

 • eich rhif cyfrif banc a'ch cod didoli
 • y dyddiad yr hoffech iddynt gymryd yr arian.

Yna bydd eich banc yn trefnu'r taliad.

Sut i ganslo Debyd Uniongyrchol

Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg drwy gysylltu â'ch banc neu drwy fancio symudol ac ar-lein – yn aml mewn adran o'r enw taliadau rheolaidd.

Cyn belled â'ch bod yn gwneud hyn o leiaf ddiwrnod cyn bod y Debyd Uniongyrchol yn ddyledus, rhaid i'ch banc ad-dalu'r taliad os caiff ei gymryd.

Mae hyn yn atal y taliad ond nid yw'n canslo unrhyw gontract sydd gennych. Mae'n well cysylltu â'r cwmni yn gyntaf i wirio a oes arnoch unrhyw arian. Os felly, efallai y bydd angen i chi dalu ffordd arall.

Archebau sefydlog

Mae hyn yn eich caniatáu i symud swm penodol o arian i gyfrif arall ar ddyddiad penodol. Gall hyn fod naill ai i:

 • berson arall
 • cwmni
 • ar gyfer eich cyfrifon eraill.

Gallwch ddewis dyddiad gorffen, nifer penodol o daliadau neu ei adael yn agored. Gallwch hefyd newid y swm talu pryd bynnag y dymunwch.

Fe'i defnyddir yn aml ar gyfer gwneud taliadau rhent neu symud arian i gyfrif cynilo yn rheolaidd.

Sut i sefydlu archeb sefydlog

Fel arfer gallwch ei wneud eich hun gan ddefnyddio bancio ar-lein neu symudol - yn aml mewn adran o'r enw taliadau rheolaidd - neu gallwch gysylltu â'ch banc.

Bydd angen cyrchfan y cod didoli a rhif y cyfrif arnoch. Os ydych yn talu rhywun arall, gwiriwch a oes angen i chi ychwanegu geirda datganiad fel y gallant ddod o hyd i'ch taliad.

Sut i ganslo archeb sefydlog

Gallwch ofyn i'ch banc ganslo neu newid unrhyw fanylion ar unrhyw adeg. Fel arfer, gallwch wneud hyn trwy fancio ar-lein neu symudol, mewn cangen neu dros y ffôn.

Os oes arnoch arian i gwmni, mae'n well cysylltu â nhw yn gyntaf. Nid yw canslo archeb sefydlog yn canslo unrhyw gontract, felly efallai y bydd angen i chi sefydlu dull arall o dalu.

Taliadau cardiau cylchol

Mae hyn yn caniatáu i gwmnïau gymryd arian o'ch cerdyn debyd neu gredyd. Fe'i gelwir hefyd yn Continuous Payment Authority (CPA) neu daliad cerdyn yn y dyfodol.

Fe'i defnyddir yn aml ar gyfer tanysgrifiadau a pholisïau yswiriant, fel:

 • gwasanaethau ffrydio (fel Amazon Prime, Disney + a Netflix)
 • aelodaeth campfa
 • ylchgronau
 • yswiriant car
 • yswiriant torri car.

Sut i sefydlu taliad cerdyn cylchol

Bydd cwmni'n gofyn am rif hir eich cerdyn debyd neu gredyd yn hytrach na'ch cod didoli a rhif eich cyfrif. Yn aml, nid oes gennych ddewis o opsiynau talu.

Os byddwch yn canslo eich cerdyn yn ddiweddarach fel pe bai wedi'i golli, ei ddifrodi neu ei ddwyn, efallai y bydd yn rhaid i chi ddarparu manylion eich cerdyn newydd.

Sut i ganslo taliad cerdyn cylchol

Bydd canslo'r gwasanaeth neu'r tanysgrifiad hefyd yn atal y taliad. Fel arfer, gallwch wneud hyn trwy eich cyfrif ar-lein gyda'r cwmni.

Os ydych yn dal i fod mewn contract, fel aelodaeth campfa 12 mis, efallai y bydd angen i chi dalu cosb i adael yn gynnar neu drefnu ffordd wahanol o dalu am y gweddill. Os byddwch yn anghofio canslo contract a'i fod yn adnewyddu'n awtomatig, gwiriwch am gyfnod ailfeddwl. Os oes un, gallwch ofyn am ad-daliad llawn.

Os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â'r cwmni, gallwch ofyn i'ch banc ei ganslo ar eich rhan. Cyn belled â'ch bod yn gwneud hyn erbyn 5pm ar ddiwrnod yr wythnos cyn i'r taliad fod yn ddyledus, rhaid i'ch banc ad-dalu'r taliad os caiff ei gymryd.

Os ydych chi'n bwriadu atal taliad i ad-dalu benthyciad tymor byr, siaradwch â'ch benthyciwr i ddweud wrthynt eich bod chi'n ei chael hi'n anodd. Gweler help i dalu benthyciad cost uchel yn ôl am fwy o wybodaeth.

Os nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif

Bydd y rhan fwyaf o fanciau yn cysylltu â chi os yw taliad wedi methu, gan roi dyddiad cau i chi roi digon o arian i mewn - yn aml erbyn 2pm yr un diwrnod.

Os na allant dalu'r taliad o hyd, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi trafodion di-dâl neu log gorddrafft os ydynt yn ei wneud beth bynnag. Mae ein teclyn cymharu cyfrifon banc yn rhestru'r ffioedd ar gyfer llawer o gyfrifon.

Os nad yw'r taliad yn cael ei wneud, cysylltwch â'r cwmni sy'n ddyledus gennych gan y gallech wynebu cosbau am dalu'n hwyr. Gallwch esbonio beth sydd wedi digwydd a gofyn am ffordd arall o dalu.

Adolygu taliadau yn rheolaidd

Gan fod y taliadau hyn yn awtomatig, gall fod yn hawdd anghofio amdanynt. Gwiriwch beth rydych yn talu amdano a chanslwch unrhyw wasanaethau nad ydych eu hangen mwyach.

Fel arfer, gallwch weld eich taliadau rheolaidd:

 • ar gyfriflenni banc
 • defnyddio bancio ar-lein neu symudol
 • drwy gysylltu â'ch banc.

Edrychwch am adrannau o'r enw 'taliadau rheolaidd', 'tanysgrifiadau' a 'thaliadau wedi'u trefnu'.

 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.