Defnyddio a thalu gyda chardiau debyd

Mae cerdyn debyd yn gadael i chi wario arian yn eich cyfrif banc. Gallwch ei ddefnyddio ledled y byd mewn siopau, ar-lein, dros y ffôn ac mewn peiriannau arian parod. Dyma'r cyfan sydd angen i chi ei wybod, gan gynnwys ffioedd i gadw llygad amdanynt.

Beth yw cerdyn debyd?

Daw bron pob cyfrif banc (a elwir hefyd yn gyfrifon cyfredol) gyda cherdyn debyd cysylltiedig. Mae hyn yn caniatáu i chi:

 • dalu am bethau mewn siopau, ar-lein neu dros y ffôn
 • tynnu arian allan.

Byddwch hefyd yn cael PIN diogelwch pedwar digid, y bydd angen i chi ei gofio. Fel arfer, gallwch ei newid mewn peiriant arian parod.

Pa oedran allai gael cerdyn debyd?

Fel arfer, gallwch gael cerdyn debyd o 11 oed, yn dibynnu ar y cyfrif rydych yn ei agor.

Sut i dalu gyda cherdyn debyd

Mae hyn yn dibynnu ar ble rydych yn defnyddio'ch cerdyn:

 1. Ar-lein a dros y ffôn, fel arfer bydd angen i chi: 

  1. roi’r rhif hir sydd ar eich cerdyn, yr enw a’r dyddiad dod i ben
  2. roi’r cod tri digid ar gefn y cerdyn – sef y CVV
  3. pasio math arall o ddiogelwch, fel rhoi cod a anfonir at eich ffôn symudol neu gymeradwyo'r taliad yn eich app bancio symudol.
 2. Mewn siopau neu beiriannau arian parod gallwch naill ai: 
  1. roi’ch cerdyn i mewn i ddarllenydd a rhoi’ch PIN
  2. tapio eich cerdyn am daliadau o dan £100 – mae gan y rhan fwyaf o gardiau y dechnoleg ddigyffwrdd hon, ond nid pob un.

Gallwch hefyd gysylltu eich cerdyn i e-waled fel Apple neu Google Pay. Mae hyn yn caniatáu i chi dalu unrhyw swm:

 • mewn siop trwy dapio'ch ffôn clyfar neu oriawr 

 • ar-lein trwy fewngofnodi i'ch waled.

Gweler e-daliadau wedi'u esbonio am ragor o wybodaeth.  

Diogelu gwariant am ddim

Mae taliadau cardiau debyd yn cael eu cwmpasu gan y cynllun ad-dalu. Os oes gennych broblem gyda phryniant, fel derbyn eitem ddiffygiol neu beidio â chael yr hyn rydych wedi talu amdano, gofynnwch i'r cwmni ei ddatrys yn gyntaf bob amser.

Ond os na allant, neu maent yn gwrthod, rhoi ad-daliad i chi, gallwch ofyn i'ch banc hawlio'r arian yn ôl. Mae gennych 120 diwrnod o'r dyddiad prynu i wneud cais, neu ddyddiad y digwyddiad ar gyfer tocynnau.

Bydd eich banc yn 'gwrthdroi'r trafodiad' i gael yr arian yn ôl o fanc y cwmni. Os gwrthodir eich cais, dylid dweud wrthych pam a'r broses gwyno i'w dilyn os nad ydych yn hapus.  

Mae cardiau credyd yn rhoi amddiffyniad cryfach

Os ydych yn gwario mwy na £100, mae talu gyda cherdyn credyd yn rhoi amddiffyniad Adran 75 i chi. Gweler amddiffyniad cerdyn debyd a chredyd am wybodaeth lawn. 

Os yw'ch cerdyn yn cael ei ddefnyddio heb eich caniatâd

Os bydd rhywun arall yn defnyddio'ch cerdyn, gelwir hyn yn dwyll. Cysylltwch â'ch banc ar unwaith os yw'ch cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn, neu os nad ydych yn adnabod trafodiad.

Fel arfer, gallwch:

 • rewi'ch cerdyn drwy ddefnyddio bancio ar-lein neu symudol

 • siarad ag adran dwyll eich banc dros y ffôn neu sgwrs fyw. 

Yna bydd eich banc yn ymchwilio ac yn ad-dalu unrhyw drafodion sydd wedi cael eu gwneud heb eich caniatâd.

Awgrymiadau i gadw'ch cerdyn debyd yn ddiogel

Dyma rai rheolau cyffredinol:

 • peidiwch byth â rhoi eich cerdyn neu PIN i unrhyw un
 • peidiwch ag ysgrifennu eich PIN i lawr
 • peidiwch â defnyddio rhif y gallai eraill ei ddyfalu'n hawdd, fel eich penblwydd
 • rhowch wybod am dwyll a amheuir a chardiau a gollwyd neu sydd wedi cael eu dwyn ar unwaith.

Er mwyn helpu i ddiogelu eich cyfrif ymhellach, yn aml gallwch sefydlu:

 • Hysbysiadau gwario ar unwaith – mae'r rhain yn dweud wrthych bob tro y defnyddir eich cerdyn, fel y gallwch weld gweithgaredd anarferol yn gyflym.
 • gwariant dyddiol a therfynau tynnu allan arian parod - bydd eich cerdyn yn stopio'n awtomatig os cyrhaeddir y rhain.

Mae twyllwyr yn llunio sgamiau i geisio eich twyllo i rannu'ch manylion. Byddwch yn wyliadwrus bob amser o alwyr neu ddolenni ar hap o fewn e-byst yn gofyn am eich manylion banc. Os oes amheuaeth, peidiwch â gwneud hynny. Gweler sut i adnabod sgam am help llawn.  

Ffioedd cardiau debyd

Mae cardiau debyd fel arfer yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, ond mae rhai ffioedd i fod yn ymwybodol ohonynt:

 • Defnyddio'r cerdyn dramor neu mewn arian tramor. Fel arfer, bydd eich banc yn defnyddio'r gyfradd gyfnewid Visa neu Mastercard – chwiliwch am y logo ar eich cerdyn. Mae'r ddau yn gyffredinol yn gystadleuol, ond efallai y bydd eich banc wedyn yn ychwanegu: 

  • ffi cyfnewid arian – yn aml tua 3% o swm y trafodiad
  • ffi gwario neu arian parod bob tro mae'r cerdyn yn cael ei ddefnyddio – ac eithrio ewros o fewn yr Undeb Ewropeiaidd (EU) 
 • Tynnu arian allan. Mae llawer o beiriannau arian parod yn rhad ac am ddim, ond mae gan rai ffioedd untro i dynnu arian allan. Canslwch a defnyddiwch un arall i osgoi hyn.  
 • Os ydych yn gwario mwy nag sydd gennych. Bydd llawer o gyfrifon yn gadael i chi fenthyca'r arian gan ddefnyddio gorddrafft a chodi llog dyddiol nes iddo gael ei dalu'n ôl.  

Dylech bob amser wirio beth yw ffioedd eich cerdyn, gan ei fod yn amrywio yn ôl y banc neu gyfrif. Er enghraifft, mae rhai cardiau'n cynnig gwariant tramor am ddim.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.