Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Defnyddio a thalu gyda chardiau debyd

Talu gyda cherdyn debyd yw’r dewis cyntaf i lawer o bobl nad ydynt yn hoffi talu ar gredyd. Gallwch godi arian parod o beiriannau arian parod, defnyddio’ch cerdyn wrth y til neu dalu ar-lein a dros y ffôn.

Sut mae cerdyn debyd yn gweithio?

Pan dalwch gyda cherdyn debyd, daw’r arian yn uniongyrchol o’ch cyfrif.

Mae yr un fath â thynnu allan arian parod ac yna’i drosglwyddo – ond yn fwy diogel, oherwydd mae’r cerdyn yn hawdd i’w ganslo os caiff ei golli neu ei ddwyn.

Byddwch hefyd yn cael ychydig bach o ddiogelwch rhag twyll - er nad cymaint ag y byddwch chi'n ei gael gyda cherdyn credyd.

Pan ddefnyddiwch eich cerdyn mewn peiriant arian parod neu’r rhan fwyaf o siopau, bydd gofyn i chi roi eich cod PIN.  Mae hyn oni bai eich bod yn defnyddio dull digyffwrdd o dalu.

Beth yw taliadau digyffwrdd?

Mae rhai cardiau debyd yn caniatáu i chi dalu hyd at £100 heb ddefnyddio eich PIN a nifer o daliadau digyffwrdd hyd at £300 cyn y gofynnir am PIN. Bydd dim ond angen i chi ddal eich cerdyn yn erbyn darllenydd. Gelwir hyn yn dechnoleg ddigyffwrdd.

Mae symbol arbennig i nodi lle gallwch dalu fel hyn, a bydd gan eich cerdyn digyffwrdd un hefyd.

Os nad oes gan eich cerdyn debyd y nodwedd hon, efallai y gallwch ofyn i’ch banc am un sy’n gwneud hynny.

arrow icon

Diogelwch digyffwrdd

Os ydych yn ofalus ynghylch y ffordd y defnyddiwch eich cerdyn digyffwrdd, yna ystyrir y broses fel un gweddol ddiogel.

Fodd bynnag, fel gyda’r mwyafrif o bethau, mae rhai risgiau ynghlwm - ac mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch arian yn ddiogel.

arrow icon

Mathau o gerdyn debyd

Mae dau brif fath o gerdyn debyd y gellir eu defnyddio ble bynnag y gwelwch eu symbolau - Visa Debit (y mwyaf cyffredin) a Mastercard Debit

Mae’r holl gardiau debyd yn debyg iawn, gydag ychydig o wahaniaethau bach.

Manteision ac Anfanteision cerdyn debyd

Manteision
 • Hawdd i’w gario - un cerdyn bach, o’i gymharu â llwyth o arian parod.

 • Derbynnir bron ym mhob man yn y DU ac mewn llawer o leoedd o gwmpas y byd.

 • Mwy diogel nag arian parod. Os ydych yn colli eich cerdyn neu caiff ei ddwyn, gallwch ei ganslo’n gyflym, ac ni ddylech golli arian.

 • Gallwch ei ddefnyddio i gael arian, fel arfer heb dâl. Bydd rhai peiriannau arian yn codi tâl arnoch, ond byddant yn dweud wrthych ar y sgrin cyn i chi benderfynu codi arian.

 • Gyda rhai cardiau debyd, efallai y gallwch gael hyd at £50 o arian yn ôl wrth y ddesg dalu pan fyddwch yn ei ddefnyddio i brynu rhywbeth.

 • Gallwch siopa ar-lein neu dros y ffôn, nid yn unig ar y stryd fawr.

Anfanteision
 • Ni allwch eu defnyddio i fenthyg arian. Mae’n rhaid i’r arian fod yn eich cyfrif, neu mae’n rhaid eich bod wedi cytuno ar orddrafft gyda’ch banc.

 • Gall y gost o ddefnyddio eich gorddrafft fod mor uchel a 40%.

 • Cewch lai o ddiogelwch nag y cewch gyda cherdyn credyd.  Felly efallai na chewch eich arian yn ôl os aiff unrhyw beth o’i le. Mae rhai darparwyr cerdyn debyd yn cynnig cynllun “Gwrthdroi Taliad” lle mae’n bosibl y byddant yn gallu adfer rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian yn ôl.

arrow icon

Taliadau a ffioedd ar gardiau debyd

Gorddrafftiau ar gardiau debyd

Os byddwch wedi codi gormod o’ch cyfrif, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd a thaliadau llog.

arrow icon
arrow icon

Codi arian parod wrth ddefnyddio cerdyn debyd

Nid yw'r mwyafrif o beiriannau arian parod yn codi tâl arnoch i godi arian parod gyda cherdyn debyd. Bydd y rhai sy'n gwneud hynny yn dweud wrthych chi yn gyntaf ac yn rhoi cyfle i chi ganslo os ydych chi eisiau.

Os ydych chi'n defnyddio peiriant arian parod dramor, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd. Y peth gorau yw gwirio gyda'ch banc cyn i chi fynd. Os yw'r ffioedd yn rhy uchel, efallai yr hoffech gael cerdyn gwahanol i'w ddefnyddio tra byddwch chi i ffwrdd.

Diogelwch wrth ddefnyddio cerdyn debyd

Os cewch broblem gyda rhywbeth rydych yn ei brynu ar gerdyn debyd, efallai y gallwch gael eich arian yn ôl o’ch banc o dan y cynllun Gwrthdroi Taliad.  Mae rhai darparwyr cardiau debyd yn cynnig hyn, ac mae'n golygu efallai y gallant gael rhywfaint neu'r cyfan o'ch arian yn ôl.

Er enghraifft, os ydych yn prynu soffa newydd ac mae’r cwmni yn mynd i’r wal cyn bod y soffa yn cael ei ddarparu, efallai y bydd eich banc yn gallu cael rhywfaint neu’r holl arian nol i chi.

Mae Gwrthdroi Taliad yn dibynnu ar eich banc yn gallu cael yr arian yn ôl o fanc y cwmni rydych chi'n ei brynu ganddo.

Fodd bynnag, mae defnyddwyr yn cael diogelwch cryfach pan fyddant yn prynu gan ddefnyddio cerdyn credyd - gan fod yr hawliau hyn wedi'u nodi yn y gyfraith.

Felly, os byddwch yn gwneud pryniant mawr - fel gwyliau neu ddarn newydd o ddodrefn - mae’n gwneud synnwyr defnyddio’ch cerdyn credyd i dalu am o leiaf rhywfaint o’r trafodiad.

Gallwch hawlio arian yn ôl gan eich darparwr cerdyn os aiff rhywbeth o'i le gydag unrhyw beth rydych chi wedi talu rhwng £100 a £30,000 amdano. Ac er mwyn cael y diogelwch llawn dim ond rhywfaint o hyn y mae angen i chi ei dalu ar eich cerdyn credyd.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.