Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Beth i’w wneud pan fydd eich cynnydd yn nhaliad Credyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws yn dod i ben

Mae eich cynnydd dros dro i’ch taliad Credyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws (COVID-19) yn dod i ben. Os ydych ynpoeni am sut y byddwch yn rheoli cyllideb eich cartref ar ôl i'r gefnogaeth ychwanegol ddod i ben, nid ydych ar eich pen eich hun. Ond mae help, gan gynnwys cyngor ar ddyledion am ddim, ar gael.

Rwyf angen help i reoli cyllideb fy nghartref pan ddaw fy nhaliad coronafeirws ychwanegol i ben

Bydd DWP yn cysylltu â chi i ddweud wrthych pryd y bydd y £86.67 ychwanegol rydych wedi bod yn ei gael bob mis ers Ebrill 2020 yn dod i ben. Os nad ydych yn siŵr pryd fydd eich taliad olaf, gwiriwch eich datganiad Credyd Cynhwysol, trwy fewngofnodi i'ch cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein ar wefan GOV.UK

Os ydych yn poeni sut y bydd y gostyngiad hwn mewn incwm yn effeithio ar gyllideb eich cartref, bydd ein teclyn am ddim Rheolwr Arian ar gyfer Credyd Cynhwysol yn eich helpu i greu cynllun sydd wedi ei bersonoli i addasu i'r newidiadau.

Mae'n cynnwys taliadau rhent neu forgais, rheoli biliau cartref a ble i ddod o hyd i gymorth a hawliadau ychwanegol os ydych ar Gredyd Cynhwysol.

arrow icon

Addasu eich cyllideb – ble i ddechrau

P'un a oes angen i chi edrych eto ar gyllideb bresennol eich cartref, neu a fyddai'n well gennych greu un newydd o'r dechrau, mae'r Cynlluniwr Cyllideb am ddim HelpwrArian yn ei gwneud yn hawdd i chi.

Y cyfan mae rhaid i chi ei wneud yw nodi faint rydych yn ei wario a faint sydd gennych yn dod i mewn a bydd y gyfrifiannell yn rhoi dadansoddiad o'ch cyllid ac awgrymiadau personol i chi i'ch helpu i wneud y gorau o'ch arian.

arrow icon

Edrychwch am fudd-daliadau eraill y gallech fod â hawl iddynt

Efallai y bydd gennych hawl i fudd-daliadau a hawliadau ychwanegol. I amcangyfrif eich holl hawliau, gallwch ddefnyddio'r gyfrifiannell budd-daliadau ar wefan GOV.UK

arrow icon

Mae llawer o elusennau, sefydliadau proffesiynol, ffydd a lleol yn cynnig grantiau i bobl sy'n gysylltiedig â hwy mewn rhyw ffordd. Fel arfer nid oes rhaid i chi dalu'r arian yn ôl.

Rwy'n poeni am broblemau ariannol neu ddyled pan ddaw fy nhaliad coronafeirws ychwanegol i ben

Os bydd y gostyngiad hwn i'ch taliadau Credyd Cynhwysol yn eich rhoi mewn problemau ariannol neu'n ei gwneud yn anodd talu dyledion, gallwch siarad â rhywun heddiw, ar-lein neu dros y ffôn. Gall ein cynghorwyr hyfforddedig eich helpu i ddechrau datrys eich problemau ariannol.

arrow icon

Mae rhai biliau yn bwysicach nag eraill, fel eich rhent, morgais neu daliadau treth gyngor.

Darllenwch ein canllaw i ddeall sut i flaenoriaethu’ch dyledion. Gallwch hefyd gysylltu â'r sefydliadau hyn i gael cymorth am ddim â dyled a chyllidebu:

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.