Taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol a help arall

Os ydych yn disgwyl  eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac nad oes gennych ddim neu fawr ddim o arian i fyw arno, gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw. Yn ogystal â'r taliadau ymlaen llaw hyn, efallai y gallwch hefyd gael cymorth ariannol arall. 

Sut mae taliadau ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol yn gweithio

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a does gennych ddim neu fawr ddim o arian, gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw. Mae’n rhaid i chi ad-dalu’r taliad ymlaen llaw o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol o fewn 24 mis.

Gallwch ofyn am hyd at daliad mis llawn fel taliad ymlaen llaw.

Nid oes rhaid i chi ofyn am y cyfan ar yr un pryd. Gallwch ofyn am daliad rhannol i ddechrau, yna cyflwyno cais arall os byddwch chi’n canfod eich bod angen mwy o arian cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol cyntaf gyrraedd.

Fel rheol dim ond ar eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf y gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw.

Gwneud cais am daliad ymlaen llaw wrth aros am gynnydd Credyd Cynhwysol

Os yw’ch amgylchiadau wedi newid a bod eich taliad nesaf i fod i gynyddu ond nad ydych wedi’i dderbyn eto gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw.

Sut i wneud cais am daliad ymlaen llaw

Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw trwy eich anogwr gwaith, drwy eich cyfrif ar-lein, neu drwy ffonio Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol. Ers dechrau’r argyfwng coronafeirws, mae’r llinellau ffôn wedi bod yn brysur iawn, felly mae’n debyg mai ar-lein yw’r dewis gorau.

Fe ofynnir i chi esbonio pam eich bod angen y taliad ymlaen llaw, i ddarparu eich manylion banc ac i gael gwiriad hunaniaeth.

Dylech gael penderfyniad yr un diwrnod a dylai unrhyw daliad ymlaen llaw y cytunir arno gael ei dalu i’ch banc o fewn tri diwrnod gwaith. Os na allwch aros am dri diwrnod, mae’n bosibl ei gael ar yr un diwrnod.

Ad-dalu eich taliad ymlaen llaw o Credyd Cynhwysol

Gallwch wneud eich ad-daliadau dros uchafswm o gyfnod o 24 mis. Aa gall hyn fod am hyd at 25% o lwfans sylfaenol eich Credyd Cynhwysol.

Os ydych wedi gwneud cais trwy eich cyfrif ar-lein, bydd y symiau am y gwahanol gyfnodau ad-daliadau yn cael eu dangos i chi.

Os ydych wedi gwneud cais trwy eich anogwr gwaith neu ymgynghorydd llinell gymorth, byddant yn egluro faint fydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob mis.

Mae’r ad-daliad cyntaf yn cael ei dynnu o’ch taliad cyntaf.

Os gwrthodir eich taliad ymlaen llaw

Efallai y gwrthodir eich taliad ymlaen llaw os ydych chi (neu’r ddau ohonoch os ydych chi’n hawlio fel cwpl):

 • heb gael eich hunaniaeth wedi wirio
 • gyda digon o arian i barhau tan eich taliad nesaf
 • yn byw gyda rhieni, perthnasau neu ffrindiau
 • gydag unrhyw enillion terfynol, taliadau diswyddo neu gynilion ar gael.

Gallwch ofyn i’r penderfyniad gael ei ailystyried gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), ond nid oes gennych yr hawl i apelio.

Sgamiau Credyd Cynhwysol

Mae pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn cael eu targedu gan dwyllwyr yn cynnig benthyciadau cost isel neu grantiau gan y llywodraeth.

Efallai bydd rhywun wedi eich ffonio yn honni eu bod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith, neu wedi cysylltu â chi trwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol. Mae gan nifer o’r twyllwyr wefannau sy’n eich argyhoeddi, gyda logos a thystebau gan y llywodraeth.

Efallai y byddant yn gofyn am eich ID a manylion banc, yn cynnig gwneud cais Credyd Cynhwysol a gwneud cais am daliad ymlaen llaw ar eich rhan, gan gymryd rhywfaint o’r arian yma fel eu ffi.

Fodd bynnag, mae angen ad-dalu’r swm llawn o’r taliad ymlaen llaw allan o daliadau Credyd Cynhwysol y dyfodol, felly byddwch yn gorfod talu’r swm cyfan a fenthyciwyd yn ôl.

Mae'n bwysig peidio â chael eich temtio gan y cynigion hyn os ydych chi eisoes yn hawlio unrhyw un o'r budd-daliadau sy'n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn cynnwys credydau treth a Budd-dal Tai. Mae hyn oherwydd y bydd eich hen fudd-daliadau yn dod i ben ac efallai y bydd yr arian a gewch ar Gredyd Cynhwysol yn llai na'r hyn rydych yn ei gael nawr.

Os ydych chi wedi cynnig benthyciad gan y llywodraeth yn unig a gofynnwyd i chi roi eich ID a'ch manylion banc, efallai y bydd y sgamiwr yn ceisio gwneud cais Credyd Cynhwysol heb yn wybod i chi. Peidiwch â rhoi’r manylion hyn - oherwydd efallai na fydd gennych hawl i Gredyd Cynhwysol a gallai hyn gael ei ystyried yn dwyll budd-daliadau.

Os ydych yn disgwyl eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac eisiau help i wneud cais am daliad ymlaen llaw, bydd Gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth yn eich helpu i gael y taliad rydych ei angen am ddim.

Poeni am eich rhent, morgais neu filiau eraill?

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn poeni am gadw i fyny â’ch rhent, morgais neu filiau eraill, mae help ar gael.

Ffynonellau eraill o help

Help gyda chostau tai

Efallai y gallech wneud cais am Daliad Tai Dewisol tymor byr gan eich cyngor.

Dewch o hyd i’ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK

Darganfyddwch fwy am Daliadau Tai Dewisol ar wefan Turn2Us

Sut i ddod o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os ydych angen cymorth gyda biliau gwresogi, tanwydd neu fwyd neu os ydych yn wynebu taliad argyfyngus, gallwch weld os gall eich cynllun lles lleol helpu.

Yn Lloegr, rhedir y cynllun hwn gan eich cyngor lleol. Dewch o hyd i’ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK

Yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Gronfa Les yr Alban 

Yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Cymorth Dewisol 

Yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am gymorth ariannol ychwanegol ar wefan nidirect

Cael help i gyllidebu

Os ydych angen help gyda chyllidebu personol, holwch yn y Ganolfan Gwaith. Byddant yn gallu dweud wrthych ble mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael.

 

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu dyledion sydd gennych yn barod, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor dyledion ar unwaith.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.