Siarad â'm landlord am fy rhent

Dywedwch wrth eich landlord eich bod chi’n hawlio Credyd Cynhwysol

Peidiwch â dibynnu ar y ganolfan Credyd Cynhwysol na'ch anogwr  gwaith i ddweud wrth eich landlord eich bod yn hawlio Credyd Cynhwysol.

Cysylltwch â'ch landlord i wirio ei fod yn gwybod.

Os ydych chi'n byw mewn tai cymdeithasol efallai y bydd help ar gael gan swyddogion cymorth tenantiaeth neu swyddogion incwm i reoli'r symud i Gredyd Cynhwysol.

Gallant eich helpu i weithio allan y ffordd orau i dalu'ch rhent mewn pryd.

Siaradwch â'ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog incwm os oes angen help arnoch i reoli'ch rhent.

Os ydych chi’n cael Budd-dal Tai nawr

Bydd eich Budd-dal Tai yn dod i ben yn y pen draw pan fyddwch chi'n hawlio Credyd Cynhwysol. Fodd bynnag, bydd yn parhau i gael ei dalu am bythefnos ar ôl i chi hawlio Credyd Cynhwysol ond cyn i chi dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Ni fydd y pythefnos ychwanegol o Fudd-dal Tai yn effeithio ar faint o Gredyd Cynhwysol a gewch, a bydd yn cael ei dalu'n awtomatig: does dim rhaid i chi gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau na'ch cyngor i'w gael.

Fel arfer, telir y pythefnos o Fudd-dal Tai  ychwanegol i'ch landlord ond os ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd eich bod wedi newid cyfeiriad, bydd yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi.

Dylech barhau i wirio gyda'ch cyngor lleol eu bod yn gwybod eich bod bellach yn hawlio Credyd Cynhwysol a bod eich cais Budd-dal Tai yn dod i ben.

Os na fyddwch yn gwirio, gall eich Budd-dal Tai barhau ac mae perygl i chi gael eich gordalu.

Cysylltwch â'ch cyngor lleol i sicrhau eu bod yn gwybod am eich cais Credyd Cynhwysol.

Newid eich dyddiad rhent

Pan fyddwch chi'n gwybod y dyddiad y bydd eich Credyd Cynhwysol yn mynd i'ch cyfrif banc, efallai y gallwch chi newid eich dyddiad rhent fel y gallwch ei dalu ychydig ar ôl i chi gael eich talu.

Mae rhai landlordiaid cymdeithasol yn cynnig trefniadau rhent ‘Unrhyw ddyddiad’, sy’n gwneud newid yn haws.

Os na allwch newid eich dyddiad rhent

Gallech sefydlu cyfrif banc ar wahân y gallwch dalu eich arian rhent iddo pan gewch eich taliad Credyd Cynhwysol neu'ch cyflog bob mis.

Bydd hyn yn diogelu eich arian rhent. Yna gallwch chi sefydlu Debyd Uniongyrchol neu reol sefydlog i sicrhau bod y rhent yn cael ei dalu mewn pryd i'ch landlord.

Cysylltwch â’ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog incwm a gofynnwch a ydyn nhw’n cynnig trefniant rhent ‘Unrhyw Ddyddiad’ os ydych chi am newid eich dyddiad rhent.

Dogfennau y bydd eu hangen arnoch pan siaradwch â’ch landlord

 • cytundeb tenantiaeth
 • datganiad rhent
 • cadarnhad o unrhyw wythnosau di-rent
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.