Beth i'w wneud nawr bod eich cyfrif cerdyn Swyddfa'r Post yn cau

Beth yw cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post?

Mae cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post (POca) yn gyfrif banc arbennig y gallech ei gael gan Swyddfa’r Post yn unig ar gyfer taliadau awtomataidd y llywodraeth fel budd-daliadau. Nid yw yr un peth ag unrhyw gyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo arall a gynigir gan Swyddfa’r Post.

A oes rhaid i mi gau fy nghyfrif cerdyn Swyddfa’r Post?

Oes, fe wnewch yn y pen draw. Ond nid oes dim angen mynd i banig gan fod gennych amser.

O fis Tachwedd 2021, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a Chyllid a Thollau EM (HMRC) yn stopio gwneud taliadau – gan gynnwys Credyd Cynhwysol, budd-daliadau eraill, credydau treth neu eich Pensiwn y Wladwriaeth – i gyfrifon cerdyn Swyddfa’r Post.

Byddwch yn dal i gael eich taliad ond bydd rhaid i chi ddefnyddio cyfrif banc gwahanol i dynnu’ch arian allan neu drefniant talu amgen. Dylech gael llythyr yn fuan gan y DWP yn egluro'ch camau nesaf.

Beth fydd yn digwydd i’m budd-daliadau neu daliadau Pensiwn y Wladwriaeth ar ôl Tachwedd 2021?

Ni fydd eich budd-daliadau na thaliadau Pensiwn y Wladwriaeth yn dod i ben ac ni fydd eich dyddiadau talu yn newid. Yr unig newid yw na fyddwch yn gallu defnyddio cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post mwyach i dynnu’ch arian allan.

Beth sydd angen i mi ei wneud nawr ?

arrow icon

Gallwch hefyd gysylltu â chanolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 (neu 0345 722 3355 ar gyfer Typetalk) ddydd Llun i ddydd Gwener 8.15am i 6.00pm, neu ofyn yn eich cangen Swyddfa Post lleol.

Sut i ddewis cyfrif banc gwahanol

Bydd y rhan fwyaf o gyfrifon cyfredol neu sylfaenol gan fanciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd yn y DU eisoes yn derbyn taliadau awtomataidd ar gyfer eich Credyd Cynhwysol, budd-daliadau eraill neu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallai hwn fod yn gyfrif cyfredol gan fanc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd neu gyfrif banc sylfaenol sydd ddim yn codi unrhyw ffioedd. Pa bynnag opsiwn rydych yn ei ddewis, ni ddylech weld eich hyn yn waeth allan.

Os ydych angen cefnogaeth gan aelod awdurdodedig o'r teulu, ffrind, neu ofalwr i gael mynediad i'ch arian, yna ystyriwch os yw'r cyfrif cyfredol rydych yn ei ddefnyddio yn cynnig y nodweddion hyn. 

arrow icon

Os nad ydych yn siŵr pa gyfrif banc sydd orau i chi, gallwch ffonio DWP ar 0800 085 7133 (ar gyfer Typetalk ffoniwch 0800 085 7146). Neu gallwch ein ffonio ar 0800 138 777 (Saesneg) neu 0800 138 0555 (Cymraeg). Ar gyfer Typetalk deialwch 18001 0800 915 4622.

Sut wyf yn sefydlu cyfrif banc newydd os wyf yn cysgodi am coronafeirws?

Mae gennych tan fis Tachwedd 2021 i agor cyfrif banc newydd. Felly os yw’n well gennych agor cyfrif yn bersonol yn eich cangen banc leol, gallech aros i reolau cyfnod clo coronafeirws leddfu.

Fel arall, bydd llawer o fanciau yn gadael i chi wneud cais am gyfrif banc newydd ar-lein neu dros y ffôn. Mae hyn yn cynnwys darparu unrhyw ddogfen adnabod rydych ei angen i agor y cyfrif.

Os ydych angen help i wneud cais am gyfrif banc ar-lein efallai yr hoffech ofyn i ffrind neu aelod o'r teulu dibynadwy, ond dylai’r broses fod yn ddigon rhwydd felly gallwch gymryd eich amser a’i wneud eich hun os yw’n well gennych.

Os oes gennych gynorthwyydd eisoes (a elwir yn ‘asiant parhaol’) ar gyfer eich cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post, efallai yr hoffech ofyn i’r unigolyn hwn am help.

arrow icon

Beth ddylwn ei wneud pan fyddaf wedi agor fy nghyfrif banc newydd?

Pan fyddwch wedi agor eich cyfrif banc newydd dylech roi manylion y cyfrif banc i’r DWP (neu Gyllid a Thollau EM). Gallwch wneud hyn dros y ffôn ar 0800 085 7133 (ar gyfer Typetalk ffoniwch 0800 085 7146), neu trwy’r post os ydych wedi cael y llythyr gan DWP neu CThEM.

Os ydych yn cael budd-dal wedi’i dalu gan Lywodraeth yr Alban, fel Atodiad Lwfans Gofalwr, dylech hefyd gysylltu â ‘Social Security Scotland’. Gallwch wneud hyn dros y ffôn ar 0800 182 2222 neu drwy’r post os ydych wedi derbyn llythyr.

Mae’n bwysig ceisio gwneud hyn cyn gynted ag y byddwch wedi agor y cyfrif newydd.

Sut wyf yn cau fy nghyfrif cerdyn Swyddfa'r Post?

Arhoswch nes i chi ddechrau cael eich budd-daliadau neu Bensiwn y Wladwriaeth i’ch cyfrif banc newydd cyn i chi gau eich cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post.

Mae’n bwysig peidio gadael unrhyw arian yn eich hen gyfrif cyn i chi ei gau. Os ydych angen help i dynnu eich arian allan gallwch ffonio canolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344.

I gau’r cyfrif bydd angen i chi gasglu ffurflen cau cyfrif P6703 o’ch Swyddfa Post leol neu ffonio canolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 iddynt anfon ffurflen atoch.

Os oes angen unrhyw help arnoch i lenwi neu gyflwyno’r ffurflen gallwch gysylltu â chanolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 (neu 0345 722 3355 ar gyfer Typetalk).

Pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen dylech fynd â hi yn ôl i’ch Swyddfa Bost leol lle byddant yn ei gwirio a’i hanfon ymlaen. O’r pwynt hwn, bydd yn cymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’ch cyfrif gael ei gau. Pan fydd eich cyfrif ar gau bydd unrhyw falans sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i gyfrif banc o’ch dewis.

arrow icon

A allaf gasglu fy mudd-daliadau neu bensiwn o'r Swyddfa’r Post gyda fy nghyfrif newydd?

Mae'r mwyafrif o gyfrifon banc y DU eisoes yn caniatáu i chi dynnu arian parod yn ôl a rheoli'ch cyfrif o ganghennau Swyddfa'r Post ac ni ddylai hyn newid.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.