Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Sut mae cynilion a chyfandaliadau'n effeithio ar fudd-daliadau?

Mae rhai budd-daliadau yn cael eu heffeithio gan faint o arian sydd gennych mewn cynilion, megis arian mewn cyfrif cynilo, neu fuddsoddiadau mewn cyfranddaliadau. Gelwir y budd-daliadau hyn yn fudd-daliadau prawf modd. Darganfyddwch fwy am ba fudd-daliadau sydd wedi eu heffeithio gan gynilion neu daliad lawmp swm, megis tâl diswyddo neu iawndal.

Pa fudd-daliadau a effeithir gan gynilion?

Mae’r prif fudd-daliadau prawf modd sydd wedi eu heffeithio gan incwm a chynilion yn cynnwys:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Pensiwn
 • Credydau Treth (Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith)
 • Cymorth Treth Cyngor
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai.

Beth yw’r terfynau cynilo?

Credyd Cynhwysol

Os oes gennych chi neu’ch partner £6,000 neu lai mewn cynilion, yna ni fydd hyn yn effeithio ar eich cais am fudd-daliadau.

Os oes gennych chi/a neu’ch partner fwy na £16,000 mewn cynilion, ni fydd gennych hawl i Gredyd Cynhwysol.

Os oes gennych chi/a neu’ch partner unrhyw gynilion neu gyfalaf o rhwng £6,000 ac £16,000, fe anwybyddir y £6,000 cyntaf. Ystyrir y gweddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £4.35 am bob £250, neu ran o £250.

arrow icon

Enghraifft o sut mae cynilion yn effeithio Credyd Cynhwysol

 • Rydych yn hawlio Credyd Cynhwysol ac mae gennych chi £7,000 mewn cyfrif cynilo
 • Anwybyddir y £6,000 cyntaf
 • Ystyrir y £1,000 sy’n weddill fel arian sy’n rhoi incwm misol o £17.40 i chi
 • £1,000 ÷ £250 = 4
 • 4 × £4.35 = £17.40
 • Bydd £17.40 yn cael ei dynnu oddi ar eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Sut mae'ch cynilion yn effeithio ar eich credydau treth

Ar gyfer credydau treth, nid yw'r terfyn cynilo o £16,000 yn bodoli. Yn lle, mae faint o incwm (llog fel arfer) rydych chi'n ei dderbyn o'r cynilion hynny yn effeithio ar eich credydau treth. 

Os ydych chi'n derbyn llai na £300 mewn incwm o'r cynilion hynny, ni fydd yn effeithio ar eich credydau treth.

Os ydych chi'n derbyn mwy na £300 mewn incwm o'r cynilion hynny, yna tynnir £300 o'ch incwm blynyddol, a ddefnyddir i gyfrifo faint o gredydau treth rydych chi'n eu derbyn bob blwyddyn.

Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn sy'n cyfrif fel incwm ar gyfer credydau treth yn y canllaw hwn ar wefan y Grŵp Diwygio Treth Incwm Isel

arrow icon

Sut mae eich cynilion yn cael eu heffeithio os byddwch yn symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol

Os ydych chi'n hawlio credydau treth ac yn awr yn gorfod hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd newid mewn amgylchiadau, er enghraifft, colli neu newid swydd amgylchiadau teuluol neu sefyllfa dai ac mae gennych chi dros £16,000 mewn cynilion, ni fyddwch fel arfer yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. 

Bydd unrhyw gynilion sydd gennych rhwng £6,000 a £16,000 yn lleihau faint o Gredyd Cynhwysol a gewch.  

Fodd bynnag, os ydych chi'n symud fel rhan o fudo wedi'i reoli, (dyma pryd nad oes unrhyw beth wedi newid yn eich bywyd ond mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi symud drosodd i Gredyd Cynhwysol) bydd unrhyw gynilion sydd gennych dros £16,000 yn cael eu diystyru am 12 mis o'r adeg honno rydych chi'n symud i Gredyd Cynhwysol. Ar ôl 12 mis, mae'r rheolau arferol yn berthnasol.  

Ceisiwch gael cyngor gan arbenigwr budd-daliadau cyn i chi symud o gredydau treth i Gredyd Cynhwysol i sicrhau eich bod yn deall effaith gwneud hynny. Bydd cynghorydd Cymorth i Hawlio Cyngor ar Bopeth yn gallu gweithio allan beth sydd orau i chi ei wneud. 

Gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor Ar Bopeth

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae'r gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor Ar Bopeth rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol. Gallant eich helpu:

 • edrych a oes gennych hawl i Gredyd Cynhwysol
 • dod â'ch gwaith papur a'ch dogfennau pwysig at ei gilydd i gyflymu'ch cais
 • llenwi eich cais ar-lein
 • gweithio allan beth fydd effaith unrhyw gynilion ar eich cais.
arrow icon
arrow icon
arrow icon

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gymorth Treth Cyngor

Mae Cymorth Treth Cyngor yn cael ei redeg gan gynghorau lleol.

Os ydych o oedran gwaith mae faint o gynilion a ganiateir yn ddibynnol ar reolau’r cynllun Cymorth Treth Cyngor yn eich ardal.

Gall eich cyngor lleol ddweud mwy wrthych am sut mae’r cynllun yn gweithio ble rydych chi’n byw.

arrow icon

Os ydych yn cael Credyd Pensiwn ac yn gymwys i gael Cymorth Treth Cyngor, gallai eich cynilion effeithio ar faint allech chi ei gael.

arrow icon

Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai

Ni all y mwyafrif o bobl wneud ceisiadau newydd am y budd-daliadau hyn oherwydd maent yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Ydych chi eisoes yn hawlio un o’r budd-daliadau hyn a bod gennych gynilion gwerth £6,000 neu fwy? Yna bydd angen i chi roi gwybod i’r swyddfa sy’n talu’ch budd-dal.

Os ydych yn sydyn yn cael swm o arian o £16,000 neu fwy, gallu hyn hefyd effeithio eich hawl i wneud cais am y budd-daliadau hyn.

Sut mae cynilion yn effeithio ar Gredyd Pensiwn

Does yna ddim cyfyngiad cyfalaf uchaf ar gyfer Credyd Pensiwn. Ond efallai y byddwch chi’n derbyn llai o swm os oes gennych chi fwy na £10,000 o gyfalaf.

Ar gyfer pob £500 neu ran o £500 o gyfalaf dros £10,000 - byddwch yn cael eich ystyried i fod ag incwm o £1 yr wythnos. Ychwanegir hyn i unrhyw incwm arall sydd gennych chi, fel pensiwn.

arrow icon
arrow icon

Beth sy’n cyfrif fel cynilion?

Mae cynilion yn cael eu cyfrif fel unrhyw arian y gallwch gael gafael arno yn gymharol hawdd, neu gynnyrch ariannol y gellir eu gwerthu ymlaen. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • arian parod ac arian mewn cyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu, yn cynnwys cyfrifon cyfredol nad ydynt yn talu llog
 • Cyfrifon Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a Bondiau Cenedlaethol
 • stociau a chyfranddaliadau
 • eiddo, nad yw’n brif gartref i chi.

Dan rai amgylchiadau penodol, gellir diystyru eiddo arall rydych yn berchen arno, ond nad ydych yn byw ynddo. 

arrow icon

Mae cynilion a chyfalaf eraill yn cael ei ddiystyru, gan gynnwys:

 • meddiannau personol, fel gemwaith, dodrefn neu gar
 • gwerth unrhyw gynlluniau angladd rhagdaledig
 • polisïau yswiriant bywyd nad ydynt wedi eu trosi’n arian
 • bydd ceisiadau yswiriant yn cael eu hanwybyddu am chwe mis os y’u defnyddir i newid neu drwsio.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am benderfynu pa gynilion sy’n cael eu cynnwys neu eu heithrio mewn cais am fudd-daliadau a gall hyn fod yn seiliedig ar eich amgylchiadau personol.

arrow icon

If you’re not happy with a benefits decision you have the right to appeal.

arrow icon

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych angen help gyda’ch cais, ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am i 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (wedi cau ar wyliau bank a chyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Mae’r llinell gymorth yn brysur iawn ar hyn o bryd oherwydd yr argyfwng coronafeirws. Felly efallai byddai’n well gennych ddefnyddio eich cyfrif ar-lein os gallwch. Mewngofnodwch ar wefan GOV.UK

A fydd fy nhâl diswyddo neu daliadau lwmp swm eraill yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

arrow icon

Tâl diswyddo

Os ydych chi’n derbyn tâl diswyddo, bydd hyn yn cael ei drin fel cynilion ar gyfer unrhyw fudd-daliadau prawf modd rydych chi’n eu hawlio.

Cofiwch nad yw pob budd-dal yn destun prawf modd. Os ydych chi wedi colli’ch swydd, y prif fudd-dal y gallwch ei hawlio yw Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd - ac nid yw eich cynilion yn effeithio ar hyn.

Taliadau iawndal

Mae iawndal yn cael ei drin fel cynilion ar gyfer unrhyw fudd-daliadau prawf modd rydych chi’n eu hawlio. Mae angen i chi ddweud wrth y swyddfa sy’n talu’ch budd-dal cyn gynted ag y byddwch chi’n cael eich iawndal.

Pan fyddwch yn hawlio iawndal am ddamwain, anaf neu afiechyd nad oedd yn fai arnoch chi, mae’n rhaid i’r sefydliad rydych chi’n hawlio ganddo ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Os ydych chi wedi bod yn derbyn budd-daliadau oherwydd y ddamwain, efallai y bydd yn rhaid i’r sefydliad dalu’r swm rydych chi wedi’i dderbyn mewn budd-dal yn ôl i’r DWP. Efallai y bydd hyn yn cael ei dynnu o’ch taliad.

arrow icon

Amddifadu o asedau

Ni allwch leihau eich asedau neu gynilion yn fwriadol er mwyn cynyddu faint a dderbyniwch mewn budd-daliadau. Mae’r Adran Waith a Phensiynau (DWP) yn galw hyn yn amddifadu o asedau.

Gall amddifadu o asedau gynnwys:

 • rhoi arian i ffwrdd
 • trosglwyddo perchnogaeth o eiddo
 • prynu meddiannau sydd wedi eu heithrio o brawf modd, er enghraifft ceir a gemwaith.

Os ydych wedi gwneud unrhyw rai o’r pethau hyn cyn hawlio budd-daliadau, bydd y DWP yn edrych ar pa bryd wnaethoch chi gael gwared ar eich cynilion ac asedau.

Bydd y DWP neu’ch cyngor lleol edrych ar y dystiolaeth i benderfynu os oedd yn fwriadol.

Os ar y pryd, na fyddech wedi gallu rhagweld bod angen budd-daliadau arnoch, yna efallai na fydd yn cyfrif fel amddifadu o asedau.

Efallai y gofynnir i chi ddarparu gwaith papur a derbynebau i gefnogi’r dyddiad a’r rhesymau pam eich bod wedi cael gwared ar gynilion neu asedau.

Os penderfynir eich bod wedi amddifadu eich hun yn fwriadol o gynilion neu asedau, byddwch yn cael eich trin fel petaent gennych chi o hyd. Gelwir hyn yn gyfalaf tybiannol.

Bydd y cyfalaf tybiannol yn cael ei ychwanegu i’r asedau a chynilion sydd gennych chi. Bydd hyn yn effeithio ar faint fyddwch chi’n ei gael mewn budd-daliadau.

arrow icon

Taliadau lwmp swm ôl-ddyddiedig gan DWP

Os yw eich budd-daliadau wedi cael eu tandalu i chi, efallai bod gennych hawl i ôl-daliad gan y DWP.

Gallai hyn gynnwys taliad lwmp swm sylweddol, a fyddai’n mynd â chi dros y terfyn cynilion ar gyfer budd-daliadau prawf modd, yn cynnwys:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn.

Mewn rhai achosion, ni fydd y taliad hwn yn cael ei gyfrif fel cynilion am flwyddyn ac ni fydd yn effeithio ar fudd-daliadau yn seiliedig ar incwm neu brawf modd yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, ble nad ydych wedi derbyn budd-daliadau digonol oherwydd gwall gellir diystyru unrhyw daliadau dros £5,000 drwy gydol cyfnod y cais neu nes bydd y dyfarniad yn gorffen. Gall hyn fod yn wall swyddogol neu ar bwynt cyfreithiol.

Elfen symudedd ac iechyd meddwl o PIP

Os na allwch, neu os ydych yn ei chael yn anodd, cynllunio neu gwblhau taith oherwydd cyflyrau iechyd meddwl, mae gennych hawl i elfen symudedd o Daliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Os ydych eisoes yn cael PIP ac yn meddwl y gallech elwa o hyn, nid oes angen i chi wneud dim. Mae’r DWP yn adolygu pob cais PIP ar hyn o bryd ac fe gysylltir â chi’n uniongyrchol.

Os ydych chi eisoes wedi gofyn i’ch dyfarniad PIP gael ei adolygu, dylech fwrw ymlaen â’ch cais.

Bydd ceisiadau yn cael eu hôl-ddyddio i 28 Tachwedd 2016.

Tandaliadau ESA

Mae tua 70,000 o bobl wedi cael eu talu rhy ychydig o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar ôl trosglwyddo o fudd-daliadau hŷn, gan gynnwys Budd-dal Analluogrwydd.

Y bobl yr effeithir arnynt fwyaf yw tua 20,000 o’r rhai a oedd â hawl i gael y premiwm anabledd difrifol ac na chafodd y taliad hwnnw. Mewn rhai achosion, gallai pobl fod ag £20,000 yn ddyledus iddynt.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) nawr yn gwneud ôl-daliadau i’r cwsmeriaid a effeithiwyd. Bydd y taliadau’n mynd yn ôl i ddyddiad yr hawliad gwreiddiol.

Os credwch fod iawndal yn ddyledus i chi, nid oes raid i chi wneud dim. Bydd y DWP yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Os ydych yn cael budd-daliadau prawf modd, mae unrhyw ôl-ddyledion o fudd-dal sy'n ddyledus i chi o dan £5,000 yn cael eu diystyru fel cyfalaf am 52 wythnos o'r dyddiad y cânt eu talu.

Os yw'ch taliad yn £5,000 neu fwy, bydd yn cael ei ddiystyru am 52 wythnos neu nes bydd eich dyfarniad budd-dal yn dod i ben, p’un bynnag sydd hiraf.

Mae'r rheolau hyn hefyd yn berthnasol os symudwch i Gredyd Cynhwysol (UC) ac mae ôl-ddyledion yn ddyledus i chi sy'n ymwneud â hawl i fudd-dal sy'n seiliedig ar incwm.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.