Credyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn fudd-dal sy’n helpu gyda chost magu plentyn os ydych ar incwm isel. Mae’n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol, felly bydd yn rhaid i bobl sydd angen cymorth gyda’r costau hyn nawr wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei le. Darganfyddwch sut mae Credyd Treth Plant yn cael ei effeithio a phwy sy’n dal i allu ei hawlio.

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn un o’r chwech o fudd-daliadau sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu gwneud cais newydd am Gredyd Treth Plant mwyach a bydd rhaid gwneud cais am elfen plant Credyd Cynhwysol yn lle hyn.

Ar Gredyd Cynhwysol, efallai y byddwch yn gallu hawlio yn ôl hyd at 85% o gostau gofal plant cymwys. Yn 2021/22 mae hyn hyd at uchafswm o £646.35 ar gyfer un plentyn, neu £1,108.04 ar gyfer dau neu fwy o blant.

Mae hyn o gymharu â’r 70% y gallech ei hawlio ar gyfer costau gofal plant ar Gredyd Treth Plant.

I gael yr elfen costau gofal plant, mae rhaid eich bod:

 • mewn gwaith â thâl, neu
 • gyda chynnig gwaith â thâl a fydd yn dechrau cyn diwedd eich cyfnod asesu misol Credyd Cynhwysol nesaf.

Os ydych yn gwpl, mae rhaid i’ch partner hefyd fod mewn gwaith â thâl. Mae hyn oni bai na allant ddarparu gofal plant oherwydd gallu cyfyngedig i weithio, neu os ydynt yn gofalu am berson sy’n ddifrifol anabl.

Gallwch hawlio elfen plant Credyd Cynhwysol ar gyfer pob plentyn cymwys a aned cyn 6 Ebrill 2017.

Os ganed eich plant ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, dim ond ar gyfer y ddau gyntaf fyddwch yn gallu hawlio.  Mae hyn oni bai eich bod wedi cael genedigaeth luosog  - neu mae eithriadau cyfyngedig eraill.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Plant

Byddwch yn gorfod symud i Gredyd Cynhwysol ar ryw adeg. 

Mae sut a phryd fyddwch yn symud yn dibynnu a oes rhaid i chi wneud cais newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau, neu a ofynnir i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Os na fydd dim yn newid yn eich bywyd a fyddai'n golygu bod rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd DWP yn cysylltu â chi pan fydd yn amser i symud felly nad oes rhaid i chi wneud unrhyw beth cyn hynny.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Mae rhaid i chi ddweud wrth CThEM o fewn 30 diwrnod os yw eich amgylchiadau’n newid, megis:

 • colli neu gael swydd
 • cael babi
 • partner yn symud i mewn neu allan.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd CThEM yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych eisiau parhau i’w cael.

Bydd CThEM yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth. 

Dylech gael eich pecyn ym mis Mai neu Fehefin a’r dyddiad cau i ymateb fel arfer yw 31 Gorffennaf bob blwyddyn. 

Os na dderbyniwch eich pecyn adnewyddu, bydd angen i chi gysylltu â’r llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900. Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl i sicrhau y gallwch fodloni’r dyddiad cau.

Os methwch y dyddiad cau

 • Anfonir ‘gyfriflen o’r cyfrif’ atoch, yn dweud wrthych y bydd eich credydau treth yn stopio. Bydd unrhyw daliadau dros dro a gewch yn cael eu cyfrif fel gordaliad a bydd angen eu talu’n ôl.
 • Dylech gysylltu â CThEM o fewn 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif. Gellir prosesu adnewyddiad wedi hynny er mwyn adsefydlu’ch cais yn ôl i 6 Ebrill.
 • Os byddwch yn cysylltu â CThEM fwy na 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif, byddwch ond yn medru cael credydau treth wedi’u hadsefydlu lle gallwch ddangos bod gennych ‘reswm da’ dros adnewyddu’n hwyr. Bydd angen i chi gysylltu â nhw erbyn 31 Ionawr. Yna caiff eich cais ei drin fel petai wedi ei wneud ar 6 Ebrill.
 • Os na chaiff eich cais ei adsefydlu, neu nad ydych yn cysylltu â CThEM ar ôl cael eich cyfriflen o gyfrif, bydd eich credydau treth yn stopio. Bydd angen i chi dalu unrhyw gredydau treth rydych wedi’u cael ers 6 Ebrill 2020 yn ôl.

Os yw CThEM yn stopio eich taliadau

Dim ond os ydych yn cael y premiwm anabledd difrifol neu wedi'i gael yn ystod y mis diwethaf ac yn dal i fod yn gymwys ar ei gyfer y gallwch wneud cais newydd am gredydau treth. Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth (neu os yw'ch partner). Neu efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Pensiwn yn lle hynny os ydych chi (a'ch partner) dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Adnewyddu eich cais am gredydau treth

Pan fyddwch yn adnewyddu eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio rhif ffôn, gwefan a gohebiaeth swyddogol CThEM. Mae hyn oherwydd yn ystod y cyfnod hwn yn agos at y dyddiad cau ceir twf yn aml mewn gweithgarwch twyllodrus sy’n aml yn targedu’r rhai sy’n ailymgeisio.

Gallwch reoli ac adnewyddu eich credydau treth ar-lein ar wefan GOV.UK

Mae hefyd help ar-lein ar gael i’ch cefnogi. Mae hyn yn cynnwys gwesgwrs i geisio helpu ateb unrhyw ymholiadau ynghylch adnewyddu.

Neu ffoniwch CThEM ar 0345 300 3900. Dylech fod yn ymwybodol y gall y llinell hon fod yn brysur iawn yn y dyddiau’n arwain at y dyddiad cau, felly rhowch ddigon o amser i chi’ch hun.

Yn ogystal, mae tîm arbennig yn bodoli i gefnogi’r cwsmeriaid mwyaf bregus na allant fynd ar-lein. Bydd y tîm cymorth yn cysylltu’n bwrpasol â’r rhai y mae CThEM yn eu hadnabod fel rhai sydd angen cymorth.

Dylech roi gwybod i CThEM os bydd eich amgylchiadau’n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ.

Mae hyn oherwydd efallai y bydd rhaid i chi nawr wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei le.

Credydau Treth a newidiadau incwm

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i CThEM neu’n aros tan fod eich cais yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Gofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl. Bydd hyn naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi stopio.

I osgoi’r bil hwn, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y CThEM o fewn 30 diwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau’n ddiweddarach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â CThEM cyn gynted ag y gallwch.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.