Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn fudd-dal sy'n helpu gyda chostau magu plentyn os ydych ar incwm isel. Mae'n cael ei ddisodli gan Gredyd Cynhwysol, felly mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o bobl sydd angen help gyda'r costau hyn wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei le. 

Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Plant

Mae Credyd Treth Plant yn un o’r chwech o fudd-daliadau sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol.

Oni bai eich bod yn cael Credyd Treth Gwaith ar hyn o bryd, ni allwch wneud cais newydd am Gredyd Treth Plant mwyach a rhaid i chi wneud cais am elfen plant Credyd Cynhwysol yn lle.

Ar Gredyd Cynhwysol, efallai y gallwch hawlio nôl hyd at 85% o gostau gofal plant cymwys. Yn 2022/23 mae hyn hyd at uchafswm o £646.35 am un plentyn, neu £1,108.04 am ddau neu fwy o blant.

Mae hyn o'i gymharu â'r 70% y gallech ei hawlio am gostau gofal plant ar Gredyd Treth Plant.

I gael yr elfen costau gofal plant, rhaid eich bod:

 • mewn gwaith â thâl, neu
 • yn cael cynnig o waith â thâl sydd i fod i ddechrau cyn diwedd eich cyfnod asesu misol Credyd Cynhwysol nesaf.

Os ydych mewn cwpl, rhaid i'ch partner fod mewn gwaith â thâl hefyd. Mae hyn oni bai na allant ddarparu gofal plant oherwydd gallu cyfyngedig i weithio, neu eu bod yn gofalu am berson ag anabledd difrifol.

Gallwch hawlio elfen plant Credyd Cynhwysol am bob plentyn cymwys a anwyd cyn 6 Ebrill 2017.

Os cafodd eich plant eu geni ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, dim ond am y ddau gyntaf y byddwch yn gallu hawlio. Mae hyn heblaw eich bod wedi cael genedigaeth luosog - neu os oes eithriadau cyfyngedig eraill.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Treth Plant

Bydd yn rhaid i chi symud i Gredyd Cynhwysol ar ryw adeg.

Mae sut a phryd rydych yn symud yn dibynnu a oes rhaid i chi wneud cais newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau, neu a yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os na fydd unrhyw beth yn newid yn eich bywyd sy'n golygu bod yn rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd DWP yn cysylltu â chi pan ddaw'n amser i symud, felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth tan hynny.

Os oes gennych chi newid mewn amgylchiadau

Rhaid i chi ddweud wrth Gyllid a Thollau EM o fewn 30 diwrnod os oes gennych newid mewn amgylchiadau a allai effeithio ar eich Credyd Treth Plant. Er enghraifft:

 • colli neu gael swydd
 • cael babi
 • partner yn symud i mewn neu allan.

Gallai hyn olygu y bydd rhaid i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol. Bydd CThEM yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud.

Ffoniwch y Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900 i roi gwybod iddynt am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Cadw’ch credydau treth yn gyfredol

Mae angen i chi adnewyddu’ch cais am gredydau treth erbyn 31 Gorffennaf bob blwyddyn os ydych eisiau parhau i’w cael.

Bydd CThEM yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud i adnewyddu eich credydau treth. 

Dylech gael eich pecyn ym mis Mai neu Fehefin a’r dyddiad cau i ymateb fel arfer yw 31 Gorffennaf bob blwyddyn. 

Os na dderbyniwch eich pecyn adnewyddu, bydd angen i chi gysylltu â’r llinell Gymorth Credyd Treth ar 0345 300 3900. Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl i sicrhau y gallwch fodloni’r dyddiad cau.

Os methwch y dyddiad cau

 • Anfonir ‘gyfriflen o’r cyfrif’ atoch, yn dweud wrthych y bydd eich credydau treth yn stopio. Bydd unrhyw daliadau dros dro a gewch yn cael eu cyfrif fel gordaliad a bydd angen eu talu’n ôl.
 • Dylech gysylltu â CThEM o fewn 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif. Gellir prosesu adnewyddiad wedi hynny er mwyn adsefydlu’ch cais yn ôl i 6 Ebrill.
 • Os byddwch yn cysylltu â CThEM fwy na 30 diwrnod o ddyddiad cyfriflen eich cyfrif, byddwch ond yn medru cael credydau treth wedi’u hadsefydlu lle gallwch ddangos bod gennych ‘reswm da’ dros adnewyddu’n hwyr. Bydd angen i chi gysylltu â nhw erbyn 31 Ionawr. Yna caiff eich cais ei drin fel petai wedi ei wneud ar 6 Ebrill.
 • Os na chaiff eich cais ei adsefydlu, neu nad ydych yn cysylltu â CThEM ar ôl cael eich cyfriflen o gyfrif, bydd eich credydau treth yn stopio. Bydd angen i chi dalu unrhyw gredydau treth rydych wedi’u cael ers 6 Ebrill 2020 yn ôl.

Os yw CThEM yn stopio eich taliadau

Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth (neu os yw'ch partner). Neu efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Pensiwn yn lle hynny os ydych chi (a'ch partner) dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Adnewyddu eich cais am gredydau treth

Pan fyddwch yn adnewyddu eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio rhif ffôn, gwefan a gohebiaeth swyddogol CThEM. Mae hyn oherwydd yn ystod y cyfnod hwn yn agos at y dyddiad cau ceir twf yn aml mewn gweithgarwch twyllodrus sy’n aml yn targedu’r rhai sy’n ailymgeisio.

Gallwch reoli ac adnewyddu eich credydau treth ar-lein ar yn GOV.UK (Opens in a new window)

Mae hefyd help ar-lein ar gael i’ch cefnogi. Mae hyn yn cynnwys gwesgwrs i geisio helpu ateb unrhyw ymholiadau ynghylch adnewyddu.

Neu ffoniwch CThEM ar 0345 300 3900. Dylech fod yn ymwybodol y gall y llinell hon fod yn brysur iawn yn y dyddiau’n arwain at y dyddiad cau, felly rhowch ddigon o amser i chi’ch hun.

Mae yna hefyd dîm ymroddedig i gefnogi'r cwsmeriaid mwyaf agored i niwed na allant fynd ar-lein. Bydd y tîm cymorth yn cysylltu â’r bobl y mae CThEM yn gwybod bod angen y cymorth hwn arnynt.

Dylech roi gwybod i CThEM os bydd eich amgylchiadau’n newid ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, os bydd eich incwm yn newid, eich plentyn yn gadael cartref neu os byddwch yn symud tŷ.

Mae hyn oherwydd efallai y bydd rhaid i chi nawr wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei le.

Credydau Treth a newidiadau incwm

Os yw’ch incwm yn cynyddu o £2,500 neu fwy a’ch bod yn oedi cyn rhoi gwybod i CThEM neu’n aros tan fod eich cais yn cael ei ailasesu, efallai y byddwch yn canfod eich bod wedi derbyn gordaliad o gredydau treth.

Gofynnir i chi dalu’r arian ychwanegol hwn yn ôl. Bydd hyn naill ai drwy leihau eich credydau treth yn y dyfodol neu trwy daliadau uniongyrchol os yw’ch credydau treth wedi stopio.

I osgoi’r bil hwn, mae’n bwysicach fyth dweud wrth y CThEM o fewn 30 diwrnod pan fyddwch yn cael yr arian ychwanegol.

Bydd yn haws addasu eich credydau treth, a lleihau’r posibilrwydd y bydd gofyn i chi dalu am y gordaliadau’n ddiweddarach.

Mae’n gweithio fel arall hefyd. Os yw’ch incwm yn gostwng o £2,500 neu fwy, efallai y bydd gennych hawl i fwy o gredydau treth.

Os gofynnir i chi ad-dalu credydau treth ac y byddwch yn cael anhawster talu, siaradwch â CThEM cyn gynted ag y gallwch.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.